Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 895

Pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevan erillisratkaisun valmistelun käynnistäminen

HEL 2016-011244 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vireillä oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistuksiin liittyen seuraavaa:

Kaupunginhallitus päätti todeta pääkaupunkiseudun kaupunkien erillisratkaisua koskevan esityksen käsittelyn päättyneeksi hallituksen ilmoitettua 1.10.2016, ettei erillisratkaisulle ole edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti osaltaan käynnistää pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä ja niihin kytkeytyvää tehtäväkokonaisuutta koskevan erillisratkaisun valmistelun.

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut valtioneuvostoa edustavien tahojen ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa ja kehottaa huolehtimaan asian edellyttämästä valmistelusta ja sen organisoinnista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääministeri Sipilän hallituksen 5.4.2016 hyväksymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallintouudistuksen linjausten mukaan hallitus on ollut valmis arvioimaan lakiin otettavaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisua, mikäli seudun kaupungit tekevät seudun erityispiirteiden huomioimiseksi yhteisen ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuesityksen 5.9.2016 (§753).

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tekemässä erillisratkaisuesityksessä keskeisenä sisältönä ja tavoitteena oli esitys sote- ja aluehallintouudistusten toteuttamisen valmistelusta pääkaupunkiseudun erityispiirteistä ja omista lähtökohdista käsin. Lisäksi kaupungit ilmoittivat esityksessä mm., että niillä on valmius ottaa järjestämis- ja tuottamisvastuulleen osa nykyisistä valtion aluehallinnon (Ely, TE) tehtävistä.

Erillisratkaisuesitys tehtiin valtioneuvostolle, jonka myönteinen kanta oli edellytys jatkovalmistelun käynnistämiselle. Hallitus ilmoitti 1.10.2016, ettei pääkaupunkiseudun erillisratkaisulle sosiaali- ja terveydenhuollossa ole edellytyksiä. Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun jatkovalmistelu ei siten käynnisty kaupunkien esityksen pohjalta.

Hallitus ilmoitti 1.10.2016 ”valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisesta pääkaupunkiseudun kasvupalveluja koskevasta erillisratkaisusta. Kasvupalveluihin kuuluvat nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut ja yrityspalvelut sekä myös kotouttamisen ja maahanmuuttajien palvelut.  Neuvotteluissa voidaan käsitellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-menettelyn kehittämistä yhteistyössä Uudenmaan maakuntatason toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella myös väestönkasvun ja talouden kasvun edellytysten kannalta tarvittavien investointien rahoituskysymyksiä.

Pääkaupunkiseutu on kansantalouden kasvun ja työllisyyden kannalta merkittävässä asemassa. Alueella on muuta maata selvästi enemmän myös maahanmuuttajataustaista väestöä. Alueen asunto- ja maankäyttökysymykset vaikuttavat koko kansantalouden kehitysnäkymiin. Siksi pääkaupunkiseudulle tarvitaan alueelliseen yhteistyöhön perustuva ratkaisu, jolla vahvistetaan kasvua, kilpailukykyä, innovaatiotoimintaa, työllisyyttä ja maahanmuuttajien kotoutumista.”

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä laaja lainsäädäntöuudistusten valmistelu on vireillä siten, että uudet maakunnat voivat aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.

Uudet kasvupalvelut kootaan nykyisistä yrityspalveluista ja TE-palveluista mukaan lukien maahanmuuttajien kotouttaminen. Valtio vastaa edelleen valtakunnallisista kasvupalveluista kuten yritysten kansainvälistymisen tukemisesta. Hallituksen linjausten mukaan kasvupalveluja koskevat alueelliset tehtävät kuuluvat pääsääntöisesti uusien maakuntien järjestämisvastuulle kuntien vastatessa mm. paikallisesta elinkeinopolitiikasta. Kasvupalvelu-uudistuksessa tavoitellaan asiakkaille parempia palveluja ja valinnanvapautta kilpailullisella monituottajamallilla ja markkinoita avaamalla.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisuehdotusta on tarkoitus valmistella yhteistyössä valtionhallinnon kanssa tavoitteena, että kaupunginjohtajien yhteinen esitys kaupunginhallitusten käsiteltäväksi valmistuu marraskuun 2016 loppuun mennessä. Tällöin mahdollinen erillisratkaisuehdotus voi edetä samanaikaisesti valtakunnallisen kasvupalveluja koskevan lainsäädännön kanssa lausuntokierrokselle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566