Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 896

Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä

HEL 2016-009848 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Maahanmuuttoviraston välisen sopimuksen kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä (liite 1) sekä oikeuttaa kaupunginkanslian elinkeinojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa päättämään sopimuksessa kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen järjestämisen tavoista.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginkanslian sopimaan vastaanottokeskuksen toiminnan pysyvästä tai tilapäisestä laajentamisesta ja supistamisesta sopimuksessa määriteltyjen paikkamäärien rajoissa.

Sopimus korvaa voimaan tullessaan sopijaosapuolten 12.9.2012 (Khs 18.6.2012, 750 §) allekirjoittaman sopimuksen kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönoton järjestämisestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anna-Maija Aalto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 36369

annamaija.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä 28.9.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Migri

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ylläpitämä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminta perustuu toistaiseksi voimassaolevaan Helsingin kaupungin ja Maahanmuuttoviraston 12.9.2012 allekirjoittamaan sopimukseen kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönoton järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 (Khs 28.9.2015, 918 §) Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan tilapäisestä laajentamisesta. Kaupunginhallitus päätti laajentaa Helsingin vastaanottotoiminnan järjestämistä vuoden 2016 loppuun asti Koskelan vanhan sairaalan kiinteistöön sekä Metsälän Kaukokiidon motelli-kiinteistöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin ylläpitämän vastaanottotoiminnan majoituspalveluita lisätään enintään 1286 vastaanottopaikkaan sekä 40 säilöönottopaikkaan. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti 28.9.2015 päätöksessään kaupunginkanslian yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa tekemään uuden yhteistyösopimuksen Maahanmuuttoviraston kanssa.

Vastaanottokeskustoiminnan tarve muuttuu turvapaikanhakijoiden määrän mukaisesti jatkuvasti. Maahanmuuttovirasto pyrkii malliin, jossa vastaanottokeskuskapasiteettia pystytään muuttamaan hyvin nopeasti tarpeen muuttuessa. Helsingin kaupungin vastaanottotoiminta on tarkoitettu transit-toiminnaksi, jossa turvapaikanhakijat siirtyvät turvapaikkapuhuttelun jälkeen pois Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksista. Sopimuksella turvataan transit-vaiheen kapasiteetti Helsingissä. Kapasiteetti on neuvoteltu Maahanmuuttoviraston kanssa ja perustuu heidän tarpeisiinsa.

Helsingin kaupunki ja Maahanmuuttovirasto muuttavat aiempaa sopimusta siten, että majoituskapasiteettiä vähennetään ja sopimuksesta tehdään määräaikainen. Vastaanoton majoituspalvelut järjestetään vastaanottokeskustoimintana samanaikaisesti enintään 446 turvapaikanhakijalle 31.5.2019 saakka ja 246 turvapaikanhakijalle ajalla 1.6.2019–24.10.2021. Helsingin kaupunki tuottaa vastaanottopalvelut Kaarlenkadun toimipisteessä 31.5.2019 saakka ja Uudenmaankadun toimipisteessä 24.10.2021 saakka.

Määräaikainen sopimus perustuu vastaanottokeskustoiminnan vuokrasopimusten määräaikaisuuksiin.

Äkillisessä kriisitilanteessa sopimuksessa mainittu kiintiö voidaan ylittää sopimuksen puitteissa enintään 100 henkilöllä 31.5.2019 saakka ja enintään 50 henkilöllä ajalla 1.6.2019–24.10.2021.

Metsäläntien toimipiste ja sen palvelut enintään 500 turvapaikanhakijalle päättyvät Helsingin kaupungin operoimana 31.12.2016 mennessä.

Helsingin kaupungin tuottamat säilöönottopalvelut siirretään Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 aikana. Siirto Maahanmuuttovirastolle edellyttää, että säilöönoton määrärahat hyväksytään valtion talousarviossa Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin. Siirtymäaikataulu sovitaan tämän sopimuksen osapuolien kanssa erikseen, kuitenkin niin että Helsingin kaupungin tuottamat säilöönottopalvelut päättyvät viimeistään 31.12.2017. Siirron toteutuessa myös Niittylänpolun 46-paikkaisen vastaanottokeskuksen toiminta kaupungin ylläpitämänä päättyy.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anna-Maija Aalto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 36369

annamaija.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä 28.9.2016

Oheismateriaali

1

Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönoton järjestämisestä 21.9.2012

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Migri

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 872

HEL 2016-009848 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.10.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anna-Maija Aalto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 36369

annamaija.aalto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566