Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 899

Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi kokonaisselvityksen laatimisesta bussiliikenteen kilpailutuksesta

HEL 2015-011909 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.10.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Dan Koivulaakso) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Loppuraportti 4.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 21.10.2015 antaa ennakkosuostumuksen Helsingin Bussiliikenne Oy:n koko liiketoiminnan myyntiin, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto edellyttää kattavan kokonaisselvityksen laatimisesta bussiliikenteen kilpailutuksen 2005–2015 vaikutuksista kaupunkikonsernin talouteen, henkilöstön työehtoihin ja ympäristöystävällisempien vähäpäästöisempien bussien käyttöönottoon. Selvityksessä on huomioitava paitsi liikennöinnin hinta myös itse kilpailutusprosessin kustannukset sekä muut yhteiskuntataloudelliset seikat kuten (, mutta ei rajoittuen näihin) kielteinen vaikutus bussikuljettajien terveyteen (Kangasniemi & Lehto Talous & Yhteiskunta 3/2015), verovaikutukset ja kaupungin tappiot liiketoiminnasta.” (Dan Koivulaakso)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kaupunginkanslia on teettänyt selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä ponnessa esitetyistä asioista. Selvitys tilattiin Triar Consulting Oy:ltä 27 500 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Liitteenä oleva loppuraportti valmistui 4.10.2016.

Selvityksessä arvioitiin linja-autoliikenteen kilpailuttamisen vaikutuksia käyttäen vertailukohtana liikennöinnin toteuttamista sopimusliikenteenä ilman kilpailutusta. Selvityksen mukaan kaupungin kilpailuttamisella saavuttamat kumulatiiviset nettohyödyt tarkastelukaudella 1995–2015 ovat olleet yhteensä noin 470 miljoonaa euroa. Nettohyödyissä on otettu huomioon paitsi kilpailuttamisella saavutetut säästöt myös kilpailuttamisesta aiheutuneet kustannukset sekä kaupungin linja-autoyksiköiden tappiot.

Selvityksessä on tarkasteltu myös kilpailutuksen vaikutuksia linja-autonkuljettajien terveyteen asiasta tehtyjen tutkimusten perusteella. Tutkimuksissa kuljettajien todettiin kokevan stressin lisääntyneen kilpailuttamisen myötä ensisijaisesti työpaikan säilyvyyteen liittyvän epävarmuuden ja/tai työskentelyyn liittyvien muutosten vuoksi. Sen sijaan kuljettajat eivät erityisesti kokeneet, että aikataulut olisivat liian kireitä tai että kiire lisäisi sairauspoissaoloja. Tutkimuksissa ei ollut viittauksia kilpailutuksesta johtuviin todennettuihin terveysvaikutuksiin.

Linja-autokaluston ympäristöystävällisyyden osalta selvityksessä ei tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että kilpailuttamattomassa liikenteessä olisi edistetty vähäpäästöisten linja-autojen käyttöä toteutunutta kehitystä paremmin. Tilaajataho on määrittänyt kilpailutuksissa kalustoon liittyvät vaatimukset, ja kilpailutuksissa on käytetty pisteytysjärjestelmää, joka on edistänyt ympäristöystävällisen linja-autokaluston käyttöä.

Selvityksen mukaan kaupungin verotulokertymä olisi saattanut olla ilman kilpailutusta jonkin verran suurempi. Kaupungin talouden näkökulmasta muutos olisi kuitenkin ollut marginaalinen, eikä vaikuta merkittävästi kilpailuttamalla saavutettuihin nettohyötyihin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Loppuraportti 4.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566