Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

10.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 870

Tasa-arvotoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-014287 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        myöntää Juhani Saarelle eron tasa-arvotoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Teppo Eskelisen Riikka Korpinurmen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tasa-arvotoimikuntaan kaupunginhallituksen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Juhani Saaren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi 19.1.2015 (§ 69) Juhani Saaren tasa-arvotoimikuntaan varajäseneksi. Juhani Saari pyytää eroa 13.9.2016 eroa toimikunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen toimikuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Juhani Saaren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.01.2015 § 69

HEL 2014-014287 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 10-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan, jonka tarkoitus on sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseksi toimikunta

        seuraa ja arvioi sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kaupungin tarjoamien palvelujen osalta, valitsemiensa painopisteiden mukaisesti

        toimii yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa tasa-arvolain ja kaupunginvaltuuston päättämien tavoitteiden pohjalta.

        seuraa, että tilastoja ja tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta on sekä päättäjien että kuntalaisten käytössä.

        tekee esityksiä tasa-arvon edistämiseksi ja toteuttamiseksi

        raportoi toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta ja seuraa kaupungin henkilöstöön liittyvää tasa-arvotyötä toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi:

Varsinainen jäsen    

Varajäsen

Marianne Laxén

Tarkko Laurinen

Welat Nehri

Carita Bardacki

Leena Ruusuvuori

Ossi Mäntylahti

Sait Aydar

Anna Brchisky

Laura Mäntylä

Merja Kähkönen

Aaro Horsma

Aleksi Meriläinen

Pia Kopra

Sampsa Riikonen

Lotte Granberg-Haakana

Henrik Litonius

Abdirahim Hussein

Tuula Heikkinen

Riikka Korpinurmi

Juhani Saari

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Marianne Laxénin ja varapuheenjohtajaksi Leena Ruusuvuoren.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566