Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

10.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 871

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

HEL 2016-009130 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käytön edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

        400 000 euroa Hermannin rantatie 6:ssa sijaitsevan tontin maaperän puhdistamiseen ja

        75 000 euroa Haagan pelastusaseman tontin puhdistamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 18.8.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hermannin rantatien tontti

Helsingin kaupunki on myynyt Lindström Oy:lle osoitteessa Hermannin rantatie 6 tontin 10576/1 (aikaisemmin tontti 10272/24). Uuden toimitilatontin rakennusoikeus on 12 000 k-m². Tontin maaperä on pilaantunut 1900-luvun alkupuolelta alkaen alueella olleen sekalaisen teollisen toiminnan seurauksena.

Tontin vuokrasopimus päättyi 5.2.2016. Koska ei ollut mahdollista osoittaa, että maaperä olisi pilaantunut kokonaan vuokralaisen hallinnan aikana, vuokralaisen ja kaupungin välisissä neuvotteluissa sovittiin maaperän puhdistamisen vastuujaosta. Kiinteistölautakunta hyväksyi 17.12.2015 § 643 kunnostusvastuun periaatteet, joiden mukaan kunnostusvastuu on vuokralaisella vanhan rakennuksen kohdalla 2,5 metrin syvyyteen ja piha-alueella metrin syvyyteen asti. Syvemmältä kaivettavat pilaantuneet maat ovat kaupungin vastuulla.

Kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on 600 000 - 1 000 000 euroa ja kaupungin osuus siitä noin 400 000 euroa.

Kunnostusta varten tarvitaan siten 400 000 euron määräraha.

Haagan pelastusaseman tontti

Haagan pelastusaseman tontilta (29084/1) osoitteessa Vanha Turun maantie 2 saneerauksen yhteydessä yllättäen löytynyt öljyllä ja torjunta-aineilla pilaantunut maa on puhdistettava, että laajennusosan rakentaminen ja salaojaverkoston saneeraustyö voidaan toteuttaa.

Maaperässä oleva öljy on peräisin öljysäiliövuodosta ja torjunta-aineet alueella ennen pelastusasemaa olleiden kasvihuoneiden toiminnasta.

Kiinteistövirasto vastaa maaperän puhdistamisesta, koska alueen haltija on kaupungin pelastuslaitos.

Pelastusaseman pilaantuneen maan kunnostusta varten tarvitaan 75 000 euron määräraha.

Määrärahaesitys

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet yhteensä 475 000 euroa (alv 0 %) Hermanin rantatien tontin ja Haagan pelastusaseman tontin pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

Esittelijä toteaa, että yhteensä 475 000 euron määräraha tulisi myöntää talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöön oton edellyttämät toimenpiteet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 18.8.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566