Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

26.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 828

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Terhi Peltokorven ja Hannu Oskalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Mirka Vainikan sijasta Hannu Oskalan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Terhi Peltokorven ja Mirka Vainikan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566