Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

26.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 835

Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2016-008656 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  1. myöntää Lisbeth Forsman-Grönholmille eron työterveys -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Hanna Joensuun jäseneksi työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pauli Forma.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisbeth Forsman-Grönholmin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi 16.11.2015 (1097 §) Lisbeth Forsman-Grönholmin työterveys -liikelaitoksen jäseneksi kaupunginhallituksen toimikauden ajaksi. Lisbeth Forsman-Grönholmin pyytää 12.8.2016 eroa liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti. Johtokuntaan voidaan valita myös sellainen henkilö, jonka kotikunta ei ole Helsinki.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisbeth Forsman-Grönholmin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566