Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 776

V 28.9.2016, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kahvilatoiminnan järjestämisestä Vaasanaukiolle

HEL 2016-001419 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

2

Ketterien kioskien myyntipaikka 16 - Vaasanpuistikko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Vaasanaukiolle tutkitaan mahdollisuutta saada kahvilatoimintaa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vaasanaukiolle on osoitettu jäätelönmyyntipaikka, ja aukio on myös yksi ketterien kioskien myyntipaikoista. Aukiolla ei nykyisin ole sähkönsaantimahdollisuutta, mikä rajoittaa kiinnostusta myyntipaikkoihin. Rakennusvirasto selvittää mahdollisuutta sähkönsaantiin.

Rakennusviraston kioskeja koskevat nykyiset sopimukset päättyvät vuonna 2020. Kahvilatoiminta voidaan ottaa mukaan seuraavaan kilpailutukseen.

Vaasanaukion kehittämistä viihtyisämmäksi pitkällä aikavälillä on tarkoitus selvittää syksyllä 2016 rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitos –liikelaitoksen yhteistyössä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

2

Ketterien kioskien myyntipaikka 16 - Vaasanpuistikko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 26.04.2016 § 166

HEL 2016-001419 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa mainitut Hakaniemen, Töölön ja Kauppatorin torit ovat Tukkutorin hallinnoimia kaupallisia toreja. Vaasanpuistikko on yleinen puistoalue, jota hallinnoi rakennusvirasto. Rakennusvirasto pyrkii toiminnassaan mahdollistamaan elävän ja monipuolisen kaupunkikulttuurin luomalla toimintaedellytykset eri toimijoille huomioiden asukkaiden, liike-elämän ja sidosryhmien toiveet ja tarpeet.

Rakennusvirasto tekee vuokrasopimuksia kioskeille, silloin kun on kyse yleisestä katu- tai puistoalueesta. Pysyvistä kioskipaikoista yleisille alueille päätetään kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston yhteistyössä.

Kioski- ja vaunumyyntipaikkoja määriteltäessä Vaasanpuistikkoon on osoitettu jäätelönmyyntipaikka. Kyseinen myyntipaikka oli tammikuun kioskipaikkatarjouskilpailussa mukana, ja paikasta jätettiin yksi tarjous. Näillä näkymin kesällä 2016 paikalla harjoitetaan jäätelömyyntiä, joka varmasti osaltaan tasapainottaa kyseistä ympäristöä.

Vaasanpuistikko on myös yksi ketterien kioskien myyntipaikoista (liite 1) ja käytettävissä on lähes koko aukion alue klo 7.00 - 19.00 ja 19.00 - 6.00 välisinä aikoina. Ketterien kioskien toimintamahdollisuuksia kyseisellä alueella ollaan kehittämässä. Sähkönsaantimahdollisuus kyseisellä myyntipaikalla tulisi edistämään myyntipaikan houkuttelevuutta ja lisäämään tarjontaa alueella, jonka voidaan olettaa myös tasapainottavan kyseistä ympäristöä.

Rakennusvirasto on parhaillaan uusimassa alueen valaistuksen LED-valaistukseksi. Tämäkin osaltaan piristää aluetta ja luo enemmän turvallisuuden tunnetta pimeään aikaan.

Valtuustoaloitteessa mainitulla periaatteella toimivan kahvilateltan pitämisen mahdollistaminen alueella on kannatettava lyhyen tähtäimen toimenpide edellyttäen, että toiminta voidaan järjestää markkinaehtoisesti.

Pidemmän aikavälin suunnitelman kyseisen alueen kehittämiseksi tähtäävän hankeohjelman laatimisen yhteydessä syksyllä järjestetään yleisötilaisuus, johon kutsutaan kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet osapuolet.

Käsittely

26.04.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleen 8 kohta: "hankeohjelman laatimisen jälkeen" muotoon "hankeohjelman laatimisen yhteydessä".

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566