Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 775

V 28.9.2016, Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä

HEL 2016-001414 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

Palautetaan uuteen valmisteluun niin, että käynnistetään Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittäminen.

Kannattaja: Lasse Männistö

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Silvia Modig, Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 4  (2 poissa).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hannele Luukkainen ym. valtuustoaloite Kvsto 3.2.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannele Luukkainen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessa esitetyillä perusteilla Kokoomuksen valtuustoryhmän 9.12.2015 tekemää aloitetta tarkentaen, että Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään vuoden 2016 aikana.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, § 322 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämisestä. Kaupungilla todettiin olevan strateginen intressi palvelukeskus-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoimintaan kuuluvissa oppilaitos-, päiväkoti- ja sairaalaruokailussa, vanhusten ruokailussa sekä liikelaitoksen puhelin- ja hyvinvointipalveluissa. Lisäksi toimimisella kaupungin sisäisenä liikelaitoksena saavutetaan myös kouluruokailuun liittyviä arvonlisäverotushyötyjä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 25.5.2016 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitetta Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä. Kaupunginvaltuusto päätti (25.5.2016, § 141) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallia koskevan päätöksen ja kaupunginvaltuuston ryhmäaloitekäsittelyn jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat liikelaitosmuotoon jätettyjen toimintojen yhtiöittämistä. Palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittäminen ei ole perusteltua vuoden 2016 aikana ottaen huomioon ruokahuollon ja hyvinvointi-palvelujen strateginen merkitys kaupungille, valmistelussa oleva ruokahuoltopalvelukonseptin uudistaminen sekä jo päätetty ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisääminen. Lisäksi kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen ja valtakunnallisen SOTE-uudistuksen valmistelu ovat parhaillaan käynnissä. Palvelukeskus-liikelaitoksen asemaa on tarkoituksenmukaista tarkastella uudelleen kaupungin seuraavan strategiaohjelman yhteydessä.

Siirtymäaikajärjestelyn myötä vaiheittain kokonaan markkinoille siirtyvän Palmia Oy:n toimimisesta markkinoilla ei myöskään ole toistaiseksi riittävästi kokemuksia, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittämisen tarkoituksenmukaisuudesta. Yhtiöittämiseen liittyvä siirtymäaika on meneillään, eivätkä kaupungin yhtiöltä hankkimia palveluja koskevat kilpailutukset ole vielä käynnistyneet.

Yksinomaan kaupungin sisäisenä toimijana palvelukeskus-liikelaitoksen on mahdollista harjoittaa ja kehittää toimintaansa niistä lähtökohdista, jotka ovat kaupunkikonsernin kokonaisuuden kannalta tärkeitä (toimintavarmuus, laatu, kustannustehokas toiminta).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hannele Luukkainen ym. valtuustoaloite Kvsto 3.2.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566