Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 784

V 28.9.2016, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kulkuyhteydestä Vuosaaren metroasemalta Columbukseen

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto

3

HSL:n lausunto 29.7.2016 (internetiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi yhdessä kauppakeskus Columbuksen kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan kulkuyhteyttä Vuosaaren metroasemalta kauppakeskuksen keskusaukiolle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vuosaaren metroasemalta ei ole jalankulkuyhteyttä suoraan sisään kauppakeskus Columbukseen. Nykytilanteessa saavuttaessa metroasemalle jalankulkijat nousevat ensin katutasoon Valkopaadentielle, joka toimii myös vilkkaana liityntäbussiterminaalina. Tämän jälkeen jalankulkijat ylittävät Valkopaadentien päästäkseen kauppakeskus Columbukseen. Metroaseman suunnittelussa on aikoinaan otettu huomioon mahdollisuus jälkikäteen toteuttaa suora, sisäpuolinen jalankulkuyhteys asemalta kauppakeskukseen.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) hallinnoi Vuosaaren metroasemaa. Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, ja sen omistaja on Citycon Finland Oy.

HKL on kertonut Citycon Finland Oy:n kanssa 28.4.2016 käydyssä neuvottelussa mahdollisuudesta suunnitella ja toteuttaa kulkuyhteys metroasemalta kauppakeskuksen keskusaukiolle. Kulkuyhteyden rakentamisesta aiheutuvien kustannusten on katsottu jakautuvan hankkeen osapuolten kesken, sillä suora jalankulkuyhteys palvelisi molempien kiinteistöjen käyttäjiä. Citycon Finland Oy suhtautuu hankkeen toteuttamiseen kielteisesti, sillä se ei näe hanketta kaupallisesti kannattavana. Citycon Finland Oy toteaa myös, että sisäisen kulkuyhteyden rakentaminen vaikuttaisi epäsuotuisasti kauppakeskuksen nykyiseen pääsisäänkäyntiin ja nykyisiin liiketiloihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka jalankulkuyhteyden kehittäminen Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen välillä on sinänsä kannatettavaa, tulisi sekä kaupungin että kauppakeskuksen sitoutua suunnittelu- ja toteutustyön kustannuksiin, jotta aloitteessa esitetty jalankulkuyhteys kannattaisi toteuttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto

3

HSL:n lausunto 29.7.2016 (internetiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 24.05.2016 § 244

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Jalankulkuyhteyksien kehittäminen Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen välillä on kannatettavaa.

Vuosaaren metroasemalta ei ole jalankulkuyhteyttä suoraan sisään kauppakeskus Columbukseen. Nykytilanteessa saavuttaessa metroasemalle jalankulkijat nousevat ensin katutasoon Valkopaadentielle, joka toimii myös vilkkaana liityntäbussiterminaalina. Tämän jälkeen jalankulkijat ylittävät Valkopaadentien päästäkseen kauppakeskus Columbukseen. Aikoinaan kauppakeskusta suunniteltaessa otettiin huomioon myös suora yhteys metroasemalta, mutta sitä ei toteutettu silloin.

Vuosaaren metroasemaa hallinnoi Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL). Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, ja sen omistaja on Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus / c/o Citycon Oyj. Jotta jalankulkuyhteys toteutuisi, kiinteistönomistajan tulisi olla aloitteellinen jalankulkuyhteyshankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.05.2016 § 186

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Ksv 5264_38

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vuosaaren metroasemalta ei ole jalankulkuyhteyttä suoraan sisään kauppakeskus Columbukseen. Kauppakeskusta aikoinaan suunniteltaessa otettiin huomioon myös suora yhteys metroasemalta. Nykytilanteessa jalankulkijat nousevat ensin katutasoon Valkopaadentielle, joka toimii myös vilkkaana liityntäbussiterminaalina. Katu tulee ylittää päästäkseen Columbukseen.

Vuosaaren metroasemaa hallinnoi Helsingin kaupungin liikennelaitos  liikelaitos (HKL). Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, omistaja on Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus / c/o Citycon Oyj. Kiinteistönomistajia tulisi kuulla osallisina jalankulkuyhteyshankkeen toteuttamiseksi.

Lausunnon valmistelussa on tehty yhteistyötä rakennusviraston kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa jalankulkuyhteyksien kehittämistä metroaseman ja kauppakeskuksen välillä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Petri Leppälä, Arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566