Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 794

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi jalankulkijaystävällisyyden huomioimisesta Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelmaan liittyvässä jatkovalmistelussa

HEL 2016-005458 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 27.4.2016 Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina jatkosuunnittelun pohjaksi Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

' Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa huomioidaan jalankulkijaystävällisyys.' (Sirpa Asko-Seljavaara)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu yleisten töiden lautakunnan lausunto, joka on päätöshistoriassa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymän liikennesuunnitelman mukaan Hämeentiellä Hakaniemen ja Kurvin välillä on kadun reunoilla rakennusten vieressä jalkakäytävät, niiden vieressä reunakivillä ajoradasta ja jalkakäytävästä erotellut yksisuuntaiset pyörätiet sekä pyörätien vieressä yksisuuntaiset ajokaistat. Mm. välikorokkeet ja kapeampi ajorata vähentävät kadun estevaikutusta ja selkeyttävät kadun ylittämistä. Myös pysäkeillä tulee olemaan enemmän tilaa.

Alkavassa katusuunnittelussa jalankulkijoiden tarpeiden huomioon ottaminen on yksi keskeisiä lähtökohtia. Kadun pintarakenteet uusitaan kokonaisuudessaan. Pintamateriaalien uusimisen myötä koko alueelle saadaan jalankulkijoille tasainen ja esteetön kulkuympäristö. Katusuunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuuksia täydentää istutuksia viihtyisyyden lisäämiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 16.08.2016 § 327

HEL 2016-005458 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Katusuunnitelma laaditaan hyväksytyn liikennesuunnitelman pohjalta, jonka lähtökohdat ovat yhdenmukaisia toivomusponnen kanssa.

Toivomusponnessa edellytetty jalankulkijoiden tarpeiden huomioon ottaminen on alkavan katusuunnittelun keskeisiä lähtökohtia.

Kadun parantamisen yhteydessä toteutetaan laajamittaiset saneeraukset maanalaiselle kunnallistekniikalle. Kadun pintarakenteet ja raitiotiealue kiskoineen uusitaan kokonaisuudessaan. Pintamateriaalien uusimisen myötä koko alueelle saadaan laadukas, tasainen ja esteetön ympäristö.

Katusuunnittelun yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia täydentää istutuksia suunnittelualueelle viihtyisyyden lisäämiseksi. Maanalainen kunnallistekniikka rajoittaa katupuuistutuksia.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566