Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 803

Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa

HEL 2014-013221 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää sosiaali- ja terveysvirastoa edustavalle vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikalle eron vapaaehtoistyön neuvottelunnasta ja nimetä hänen tilalleen vapaaehtoistyön koordinaattori Eliisa Iivanaisen jäseneksi neuvottelukuntaan toimikaudeksi, joka päättyy kaupunginhallituksen toimikauden päättyessä.  

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys 30.8.2016

2

Meeri Kuikan kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti vapaaehtoistyön neuvottelukunnan 26.1.2015 § 102. Sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt, että tuolloin neuvottelukunnan jäseneksi nimetyn vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikan työtehtävien muuttumisen vuoksi hänen tilalleen nimettäisiin vapaaehtoistyön koordinaattori Eliisa Iivanainen. Sosiaali- ja terveysviraston esitys ja Meeri Kuikan ilmoitus esteestä ovat liitteinä 1 - 2.       

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys 30.8.2016

2

Meeri Kuikan kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 1132

HEL 2014-013221 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan vapaaehtoisyhteisöjen edustajan seuraavasti:

- monikulttuurisuustyön suunnittelija Hanna Holm 31.8.2016 saakka Doinita Negrutin tilalle

- Doinita Negruti 1.9.2016 lukien toimikaudeksi, joka kestää kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.

01.06.2015 Ehdotuksen mukaan

26.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566