Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 773

V 28.9.2016, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite matkailun markkinointipisteen perustamisesta lentoasemalle

HEL 2016-001978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan liiton ja Visit Finlandin kanssa toimiin toisen matkailun neuvonta- ja markkinointipisteen perustamiseksi lentokentän transit-alueelle. Markkinointipisteen tarkoituksena olisi esitellä Helsingin seutua kauttakulkumatkailijoille mielenkiintoisena matkailukohteena ja kertoa matkailuyritysten palveluista.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22§:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan liitto ja Visit Finland rahoittavat Helsinki-Vantaan lentoasemalla T2-tuloaulassa Finavian tiloissa toimivan seudullisen matkailuneuvontapisteen toimintaa, jota operoi Helsingin kaupungin omistama Helsingin Markkinointi Oy. Aloitteessa ehdotettiin, että Helsingin kaupunki ryhtyy yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa toimiin toisen matkailun neuvonta- ja markkinointipisteen perustamiseksi lentokentän transit-alueelle. Tarkoituksena olisi markkinoida Helsingin seutua kauttakulkumatkustajille ja kertoa mahdollisuuksista pistäytyä vaikkapa junalla Helsingin keskustassa ostoksilla ja tutustumassa kaupunkiin.

Lentoaseman neuvontapisteen rahoittajat käsittelivät ehdotusta kokouksessaan 18. toukokuuta 2016. Rahoittajatahot eivät ole valmiita lisäpanostuksiin toisen neuvontapisteen perustamiseksi eivätkä näe tarkoituksenmukaisena ylläpitää miehitettyä pistettä transit-puolella. Myöskään Finavia ei usko, että puhtaasta matkailuneuvontapisteestä olisi hyötyä porttialueella. Sen sijaan elämyksellä, joka jättäisi muistijäljen ja pystyttäisiin integroimaan osaksi matkustuskokemusta, olisi huomattavasti enemmän arvoa. Finavian toiveena on, että mahdollinen elämyspiste markkinoisi koko maata eikä vain yhtä aluetta.

Seuturahoittajien näkemyksen mukaan elämyksellinen Stopover Finland -teemainen piste voisi olla hyvä ratkaisu, mikäli se pystytään rahoittamaan käynnissä olevan Stopover Finland -hankkeen puitteissa. Yhteisenä toiveena on, että piste täydentäisi uudella ja omaperäisellä tavalla lentoaseman palvelukokemusta. Helsingin Markkinointi Oy jatkaa keskustelua tästä mahdollisuudesta Visit Finlandin ja Finavian kanssa. Mikäli tuloaulassa toimivan neuvonnan resurssit antavat myöden, sieltä on mahdollista vierailla pop-up –luonteisesti transit-puolen pisteessä, jos tällainen saadaan perustettua.

Finavian tutkimusten valtaosa vaihtomatkustajista on kulkenut ennenkin Helsingin lentoaseman kautta. Tämän perusteella kaikki Stopover- tai Helsinki-näkyvyys kentällä voisi houkutella pysähtymään seuraavalla matkalla Helsingissä. Helsingin Markkinointi Oy selvittää mahdollisuuksia hankkia lisänäkyvyyttä Helsingille lentoaseman digitaalisissa mainoskanavissa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566