Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 800

Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän  Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411)

HEL 2016-007540 T 10 03 05

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää,  että Vartiokylän Itäkeskuksen korttelin 45173 tontti 5 asetetaan rakennuskieltoon kahdeksi (2) vuodeksi asemakaavan muuttamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro 12411, päivätty 16.8.2016).

Samalla kaupunginhallitus päättää todeta, että maankäyttö - ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijän perustelut

Rakennuskiellon asettaminen koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tonttia 5.

Tontti on yksityisomistuksessa.

Tontilla on voimassa asemakaava nro 8874 (5.10.1984). Asemakaavassa tontti on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontilla sijaitsee vuonna 1984 valmistunut Itäkeskuksen kauppakeskuksen rakennusosa.

Rakennustaiteen seura on tehnyt Itäkeskuksen kauppakeskuksen rakennusosasta osittaisen suojeluesityksen rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain säännösten nojalla Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselle. Suojeluesitys koskee pohjoisluoteeseen Tallinnanaukiolle antavaa julkisivua ja länsilounaaseen metroaseman ja bussiterminaalin suuntaan antavaa julkisivua. Suojeluesityksestä antamassaan lausunnossa Museovirasto on todennut, että edellä mainittujen julkisivujen lisäksi suojelussa tulee ottaa huomioon julkisivu kaakkoon sekä sisätiloista pasaasikäytävä ja kaakkoisjulkisivun lasinen porrastorni.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut kaupunginhallitukselle lausunnon (päivätty 27.6.2016) suojeluesityksestä sekä Museoviraston lausunnosta.

Voimassa oleva asemakaava on suojelun osalta vanhentunut eikä sillä pystytä turvaamaan rakennuksen rakennushistoriallisesti merkittäviä arvoja.

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata rakennuksen suojeluarvojen säilyminen. Rakennuskiellosta voidaan myöntää poikkeaminen toimenpiteelle, joka ei vaaranna rakennuksen suojeluarvoja.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 16.8.2016 päivätyn piirustuksen nro 12411.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12411/16.8.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 251

HEL 2016-007540 T 10 03 05

Ksv  5464_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tontti 5 asetetaan rakennuskieltoon kahdeksi (2) vuodeksi asemakaavan muuttamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro 12411, päivätty 16.8.2016).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566