Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 790

Helsingin kaupungin liittyminen Mayors for Peace -verkostoon

HEL 2016-009253 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        että Helsingin kaupunki liittyy Mayors for Peace -verkoston jäseneksi vuoden 2017 alusta alkaen

        että verkoston vuotuinen jäsenmaksu, noin 15 euroa maksetaan talousarvion kohdalta 13906 Jäsenmaksut (kanslian käytettäväksi, kustannuspaikka 10000730)

        kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan liittymishakemuksesta ja sen allekirjoittamisesta

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ydinaseistuksen täydelliseen lakkauttamiseen tähtäävä Mayors for Peace -verkosto perustettiin Hiroshiman pormestarin Takeshi Arakin aloitteesta vuonna 1982. Verkoston puheenjohtajakaupunki on Hiroshima ja sen sihteeristö on osa Hiroshima Peace Culture Foundation -säätiötä. Verkostolla on kansalaisjärjestönä konsultatiivinen status YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa.

Mayors for Peace -verkostossa on yli 7100 jäsenkaupunkia 161 maasta. Suurin osa jäsenkunnista sijaitsee Aasiassa ja Euroopassa. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2015 verkostoon liittyi 505 uutta jäsentä. Suomesta verkoston jäseniä ovat verkoston kotisivuilla olevan jäsenluettelon mukaan Maarianhamina, Nousiainen ja Varkaus. Pohjoismaisista pääkaupungeista mukana ovat Kööpenhamina ja Reykjavik.

Jäsenyydestä peritään muodollista 2000 jenin vuosimaksua, joka vastaa noin 15 euroa. Jäsenmaksun laiminlyönnistä ei seuraa verkostosta erottamista. Jäsenmaksusta voidaan myöntää myös vapautus.

Verkoston toiminnan pääpaino on kaupunkien välisen solidaarisuuden vahvistaminen maailmanlaajuisesti ja ydinaseriisunnan edistäminen. Lisäksi verkosto järjestää yleiskokouksen joka neljäs vuosi ja toimeenpanevan kokouksen joka toinen vuosi.

Verkoston toimintasuunnitelmaa vuosille 2013 - 2017 arvioitaessa korostuu jäsenyyden symbolinen merkitys. Päätavoitteita ovat tietämyksen kasvattaminen ydinaseiden vaaroista ja jäsenmäärän kasvattaminen. Kansalaisten tietoisuutta pyritään kasvattamaan erilaisin kampanjoin ja tapahtumin.

Kaupungin strategiaohjelman mukaan Helsinki on kansainvälisesti aloitteellinen, kehittyvä ja osaava toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti. Tätä toteutetaan muun muassa edistämällä taloudellista, sosiaalista sekä ympäristön huomioon ottavaa kehitystä. Globaalin vastuun kantaminen on kaupungin toiminnan kokonaisvaltaista laatua ja sen kehittämistä. Mayors for Peace -verkoston tavoitteita voi näin ollen pitää strategiaohjelman mukaisina. Tulee tosin huomioida , että kunnan nimissä annettuihin kansainvälispoliittisiin kannanottoihin on oikeuskäytännössä suhtauduttu pidättyvästi.

Jäseneksi liittyminen edellyttää, että kaupunki toimittaa verkostolle erillisen liittymishakemuksen, jossa hakija vahvistaa tukevansa ydinaseriisuntaa.

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 39 muuta valtuutettua esittivät valtuustoaloitteessaan 11.11.2015, että Helsinki liittyisi Mayors for Peace -verkostoon. Kaupunginvaltuustolle esitellyssä aloitevastausehdotuksessa ei esitetty liittymistä verkostoon. Kaupunginvaltuusto palautti 25.5.2016, 142 § aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsinki voi päättää liittyä Mayors for Peace -verkostoon.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan (Khs 7.12.2015) ehdotettaessa liittymistä uuteen järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Järjestöistä eroamisesta päättää viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Tarkastelu ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Mayors for Peace -verkoston esittely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kanslian taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566