Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 774

V 28.9.2016, Valtuutettu Maija Anttilan aloite 100-vuotisen Suomen muistamisesta

HEL 2016-004458 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Maija Anttila ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin, maan pääkaupunkina tulisi muistaa 100-vuotiasta Suomea: 1) Töölönlahden puisto tulisi nimetä Itsenäisyyden puistoksi ja 2) Helsinki voisi organisoida ja kustantaa Suomi 100 vuotta -juhlaa varten sävellyskilpailun, jossa haettaisiin Juhlahymniä tai vastaavaa juhlateosta esitettäväksi Musiikkitalossa jossakin kaupungin järjestämässä itsenäisyysjuhlassa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22§:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

1)      Nykyinen Töölönlahden puisto tulisi nimetä Itsenäisyyden puistoksi

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei nimen muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen tai osoitekäytön toimivuuteen liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden nimien muuttaminen aiheuttaa myös kustannuksia sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle tulevaisuuteen. Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana onkin pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.

Oulunkylän kaupunginosassa sijaitsee Itsenäisyydenpuisto–Självständighetsparken, joka on nimetty vuonna 1992 veteraanijärjestöjen aloitteen perusteella. Saman määrite- eli alkuosan sisältävien nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Oulunkylän Itsenäisyydenpuiston olemassaolo näin ollen rajoittaa nimiaiheen käyttöä muualla pääkaupunkiseudulla.

2)      Helsinki voisi organisoida ja kustantaa Suomi 100 vuotta -juhlaa varten sävellyskilpailun, missä haettaisiin Juhlahymniä tai vastaavaa juhlateosta esitettäväksi Musiikkitalossa jossakin kaupungin järjestämässä itsenäisyysjuhlassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kilpailun järjestäminen vaatii huolellisen suunnittelun ja organisoinnin sekä sille osoitetun budjetin. Aikataulullisesti tämä ei enää ole mahdollista sävellystyön ja kilpailutuotannon laajuutta ajatellen. Helsingin kaupunginorkesteri tilaa ja esittää vuonna 2017 kaksi merkittävää teosta suomalaisilta nykysäveltäjiltä osana juhlavuotta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566