Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

29.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 729

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin Jätkäsaaressa

HEL 2016-008249 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

2 800 000 euroa Saukonkanavan pilaantuneen kohdan massanvaihtotöihin.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 12.7.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren alueen pilaantuneen maan kunnostustyöt

Kiinteistövirasto vastaa Jätkäsaaren alueella pilaantuneen maan kunnostuksen tutkimuksista, kunnostussuunnittelusta, ympäristölupien hakemisesta sekä kunnostusten toteuttamisesta tonttialueilla ja liikuntapuistossa.

Pilaantunut maaperä kunnostetaan pääosin esirakentamistöiden ja talonrakentamisen yhteydessä. Kaupunginhallitus on myöntänyt vuosina 2011–2015 kiinteistövirastolle yhteensä noin 6,7 milj. euroa (alv 0 %) Jätkäsaaren maaperän puhdistamiseen.

Saukonkanavan pilaantuneen kohdan massanvaihto

Saukonlaiturin asemakaava-alueella sijaitsee noin 400 metriä pitkä ja 16 metriä leveä Saukonkanava. Kanava kulkee vanhan täyttöalueen läpi. Pääosin puuta, betonia, tiiliä ja lasia sisältävää täyttöä on runsaasti ja suurin osa siitä on veden alla. Massoja joudutaan kuivattamaan alueella olevissa sedimenttialtaissa ennen kuljetusta loppusijoituspaikkaan.

Kanavan pilaantunein kohta kaivetaan ennen varsinaista kanavan rakentamisen aloittamista, jotta osa massoista saadaan hyötykäyttöön alueella olevaan puistoon ja koska sedimenttialtaiden käyttö mahdollistaa tässä rakentamisen vaiheessa märkien massojen kuivatuksen ennen kuljetusta.

Saukonlaiturin kanavan pilaantuneimman kohdan massanvaihto on aloitettu marraskuussa 2015. Ennakkoarvion mukaan veden alta kaivettavat massat olisivat kuivuneet hitaasti, jolloin arvioitiin, että ne voidaan kuljettaa loppusijoituspaikkaan vasta loppuvuodesta 2016 ja vuonna 2017. Rakennusjätteen suuren määrän vuoksi kaivetut maat kuivuivat kuitenkin nopeasti. Lisäksi sedimenttialtaille arvioitiin olevan käyttöä Koirasaaren ruoppausmassojen kuivatukseen. Kuivuneiden massojen kuljetus loppusijoitukseen siirtyi em. vuoksi kesään ja syksyyn 2016, minkä vuoksi määrärahaa tarvitaan aikaisemmin arvioitua aikaisemmin.

Jätkäsaaren alueella kunnostetaan pilaantuneita maita vuoden 2016 aikana myös talonrakentamisen yhteydessä.

Vuonna 2016 Länsisataman alueen puhdistamiseen arvioidaan tarvittavan yhteensä 6,5 miljoonaa euroa (alv 0 %), josta vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettynä ylitysoikeutena noin 3,7 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja nyt esitettävänä 2,8 milj. euron (alv 0%) määrärahatarpeena.

Määrärahaesitys

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen, 2,8 miljoonaa euroa (alv 0 %) Jätkäsaaren pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

Vuoden 2016 talousarviossa Länsisataman esirakentamisen määrärahoissa ei ole varauduttu aikaistuneisiin Saukonlaiturin kaivumassojen kuljetuksiin loppusijoituspaikkaan. Tarvittava määräraha voidaan kuitenkin myöntää, koska loppuvuonna Länsisataman muihin ohjelmoituihin ja mahdollisesti toteutuviin esirakentamistoimenpiteisiin voidaan osoittaa määrärahat tarvittaessa myös määrärahasiirroin. Määrärahasiirrot voidaan tehdä niistä esirakentamisen talousarvion alakohdista, joissa määrärahaa jää käyttämättä.

Esittelijä toteaa, että Saukonlaiturin kaivumassojen kuljetukseen loppusijoituspaikkaan tarvittava 2 800 000 euron määräraha tulisi myöntää talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 12.7.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566