Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

29.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 730

Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa

HEL 2016-009036 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Lasse Männistö

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää vireillä oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistuksiin liittyen seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisua koskevan valmistelun käynnistämistä yhteistyössä valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken liitteestä ilmenevien lähtökohtien ja periaatteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että edellä mainitun jatkovalmistelun käynnistäminen edellyttää vastaavan sisältöisen esityksen hyväksymistä kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Esittelijän perustelut

Pääministeri Sipilän hallitus hyväksyi 5.4.2016 sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallintouudistuksen linjaukset. Linjausten mukaan pääkaupunkiseutu muodostaa muusta maasta olosuhteiltaan ja tarpeiltaan poikkeavan väestökeskittymän. Hallitus on valmis arvioimaan lakiin otettavaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisua, mikäli seudun kaupungit tekevät seudun erityispiirteiden huomioimiseksi yhteisen ehdotuksen.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous hyväksyi 7.4.2016 erillisratkaisua koskevan muistion yhteisen ehdotuksen valmistelua varten. Muistio on tämän asian oheismateriaalina.

Erillisratkaisua on valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistyössä virkatyönä eri toimialojen asiantuntemusta hyödyntäen. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen henkilöstön seurantaryhmä on seurannut valmistelua sen aikana. Valmistelun vireillä olosta on informoitu luottamushenkilöelimiä kunkin kaupungin omien käytäntöjen mukaisesti ja lisäksi pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmää.

Kaupungin henkilöstötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan xx.

Erillisratkaisuesityksen tiivistelmä

Päätösehdotukseen sisältyvät erillisratkaisun periaatteet ovat lähtökohta valtion kanssa käytäville neuvotteluille sekä mahdollisen jatkovalmistelun ja lainvalmistelun käynnistämistä koskevalle päätöksenteolle seudun kaupungeissa ja valtionhallinnossa.

Erillisratkaisuesityksen keskeisenä sisältönä ja tavoitteena on esitys sote- ja aluehallintouudistusten toteuttamisen valmistelusta pääkaupunkiseudun erityispiirteistä ja omista lähtökohdista käsin.

Erillisratkaisuesityksessä ehdotetaan pääkaupunkiseudulle perustettavaksi yhteinen sote-alue, joka järjestää perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti kytkeytyvät erikoissairaanhoidon palvelut ja sosiaalitoimen palvelut. Sote-alue on erillislainsäädäntöön perustuva julkisoikeudellinen yhteisö.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun rahoitus toteutuu valtionrahoituksena kuitenkin niin, että valtion pääkaupunkiseudun alueelta keräämä sote-rahoitusosuus kohdistetaan suoraan pääkaupunkiseudun sote-alueelle.

Pääkaupunkiseudun sote-alue käy myös neuvottelut palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta valtion kanssa sekä sopimus- ja rahoitusneuvottelut maakunnan kanssa sen vastuulla olevista erikoissairaanhoidon palveluista.  

Sote-palvelujen tuottajina voivat toimia pääkaupunkiseudun sote-alue tai pääkaupunkiseudun kaupungit joko itse tai yhteistoiminnassa taikka hankkia ne ostopalveluina.

Erillisratkaisuesitykseen sisältyviä tärkeitä periaatteita ovat lisäksi, että pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyisiä tehtäviä ei siirretä uudistuksessa perustettavalle maakunnalle.

Lisäksi seudun suurilla kaupungeilla on valmius ottaa järjestämis- ja tuottamisvastuulleen osa nykyisistä valtion aluehallinnon (Ely, TE) tehtävistä. Tällaisia tehtäviä ovat elinkeino- ja työllisyyspalvelut ja niihin liittyvät viranomaistehtävät sekä maahanmuuttajapalvelut.  Esitys perustuu valmistelun lähtökohtaan, että pääkaupunkiseutu tarvitsee oman TE-palvelumallinsa.

Erillisratkaisuesityksen jatkokäsittely ja toimeenpanon käynnistäminen

Hallitus julkisti 29.6.2016 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Saadun tiedon mukaan lakiluonnokset kootaan hallituksen esitykseksi ja lähetetään lausunnolle vielä elokuun aikana. Samanaikaisesti ministeriöt ovat ohjeistaneet ryhtymään näiden laajakantoisten ja suurten uudistusten toimeenpanoon jo lainvalmistelun ja lakien eduskuntakäsittelyn aikana niin, että uudet maakunnat voivat aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisuehdotusta on valmisteltu tavoitteena, että kaupunginjohtajien yhteinen esitys kaupunginhallituksille valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Erillisratkaisuesitys tehdään valtioneuvostolle, jonka myönteinen kanta on edellytys jatkovalmistelun käynnistämiselle.

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa tehdään mahdollista jatkovalmistelua ja sen organisointia koskevat päätökset erikseen, kun esityksen mahdollisesta etenemisestä jatkovalmisteluun on saatu varmuus.

Tarkoituksena on tehdä esitys kaupunginhallituksille ja -valtuustoille tilapäisen ja laajapohjaisen luottamushenkilötoimielimen asettamisesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit nimeävät edustajansa toimielimeen. Nimettävien edustajien lukumäärä määräytyy kaupunkien asukasluvun ja poliittisen edustavuuden suhteen kuitenkin niin, että Kauniaisilla on vähintään yksi edustaja. Toimielimen esittelijöinä toimivat pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat

Tarkoituksena on lisäksi, että Keravan kaupungille ja Kirkkonummen kunnalle lähetetään nimeämispyyntö, jonka pohjalta em. kunnat voivat omalta osaltaan päättää osallistumisestaan erillisratkaisun jatkovalmisteluun ja edustajiensa nimeämisestä em. toimielimeen.

Seudun kuntien yhteinen toimielin päättää valtuustoille tehtävästä esityksestä. 

Mikäli seudun kaikki kunnat hyväksyvät yhteisen esityksen ja valtioneuvosto suhtautuu esitykseen myönteisesti, niin jatkoneuvottelut ja valmistelu varaudutaan käynnistämään välittömästi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisua koskevat periaatteet

Oheismateriaali

1

Muistio 7.4.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtioneuvosto

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566