Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

29.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 737

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyvien asumistarpeiden ottaminen huomioon AM-ohjelmassa

HEL 2015-005285 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi uudelleen valmistellun selvityksen kaupunginvaltuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Anttila Maija, toivomusponsi 2, Kvsto 22.4.2015 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Merkitessään 22.4.2015 Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman seurantaraporttia 2015 tiedoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että seuraavan AM-ohjelman valmistelussa otetaan huomioon ikääntyvien asumistarpeet ja varataan ”erityisryhmien” asumistarpeisiin hoiva- ja erilaisten palvelutalojen rakentamismahdollisuudet. ” (Maija Anttila).

Kaupunginhallitus palautti 18.4.2016 asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että ponnessa esitetyt asiat tutkitaan samassa yhteydessä valtuutettu Tuomas Rantasen ikäihmisten asumisen kehittämistä koskevan ponnen kanssa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että ponnesta on saatu lausunnot asuntolautakunnalta, sosiaali- ja terveysvirastolta sekä asuntotuotantotoimistolta.

Asuntolautakunta toteaa lausunnossaan, että kaupungin tavanomaisessa vuokra-asuntokannassa on eri puolilla Helsinkiä noin tuhat ikääntyville tarkoitettua asuntoa, joiden ikäraja on pääsääntöisesti 60 vuotta. Ikääntyvien asuntoja voidaan rakentaa normaaliin valtion tukemaan vuokra-asuntokantaan. Vuokra-asuntojen rakentamiseen ei voi saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämää investointiavustusta, jota myönnetään esimerkiksi vammaisille henkilöille, muistisairaille, huonokuntoisille vanhuksille, asunnottomille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille rakennettaviin asuntoihin. Valtion tukemien vuokra-asuntojen hakua voidaan rajata ikääntyville, mutta esimerkiksi kotipalvelun tarve ei voi olla ensisijainen asukasvalintaperuste. Yhteisöllisen asumismuodon tarjonnan lisääminen voisi lautakunnan näkemyksen mukaan parantaa ikääntyvien asumisen laatua. Lautakunta kuitenkin toteaa, että kun asuinyhteisö muodostuu omaehtoisesti ja saa päättää itse uusista jäsenistä ja säännöistä, yhteisöllisyyden ylläpito onnistuu usein parhaiten. Valtion tukeman vuokratalon asukasvalintaa ei voi helposti rajata yhteisön ehtojen mukaisesti. Yhteisöllisyyden kehittäminen ja esimerkiksi kotipalvelun tarvitsijoiden keskittäminen samaan taloon edellyttää lainsäädännön kehittämistä.

Sosiaali- ja terveysviraston lausunnon mukaan kaupungin vuokra- ja osakeohjelmaan sekä 10-vuotiseen investointiohjelmaan sisältyvät kaupungin omat tilahankkeet, joiden katsotaan tyydyttävän erityisasumista tarvitsevien kaupunkilaisten asuntotarpeet. Suurin osa palveluasumista tarvitsevista ikääntyvistä on muistisairaita, joille toteutetaan asumista muuttamalla nykyisiä laitoksia peruskorjausten yhteydessä ryhmäkodeiksi, tekemällä erillisistä asunnoista ryhmäkoteja sekä toteuttamalla uusia ryhmäkotihankkeita. Ryhmäkotiasuntoja toteutetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana reilut 1 500. Muista erityisryhmistä kehitysvammaisille toteutetaan ryhmäkoteja ja asuntoryhmiä sekä varataan kaupungin vuokra-asuntokannasta tukiasuntoja. Kymmenen seuraavan vuoden aikana kehitysvammaisille uusia asuntoja tulee 330. Lisäksi toteutetaan yksi vaikeavammaisten hanke. Investointiohjelmaan tai vuokra- ja osakeohjelmaan ei sisälly isoja asumishankkeita muille erityisryhmille.

Asuntotuotantotoimisto on rakennuttanut ikäihmisille suunnattuja uudiskohteita kaupungin omistamille yhtiöille ja lisäksi peruskorjannut vanhusten palvelutaloja ryhmäkodeiksi. Asuntotuotantotoimisto toteaa lausunnossaan, että on aiemmin ehdottanut mahdollisuutta tutkia vanhojen palvelutalojen peruskorjausta yhteisölliseen senioriasumiseen. Tämä olisi palaamista entiseen palvelutalomalliin, kuitenkin niin että asukkaat olisivat vuokrasuhteessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa ilman sosiaali- ja terveysviraston osallistumista asumiseen. Rakennuttamisen näkökulmasta ikääntyvien asuntokohteiden suurimmat haasteet ovat riittävän esteettömyyden tason sekä kustannustehokkuuden saavuttaminen. Asuntotuotantotoimikunnan lausunnossa mainitaan lisäksi, että kaupunki on toteuttanut onnistuneita kokeiluja ikäihmisten yksinäisyyden poistamiseksi kokeilemalla esimerkiksi nuorten kehitysvammaisten ja nuorien asunnon tarpeessa olevien sijoittamista ikäihmisten asuntokohteisiin.

Esittelijä toteaa, että kaupungin investointiohjelmassa sekä vuokra- ja osakeohjelmassa on varauduttu ikääntyvien ja muiden erityisryhmien tulevaisuuden asuntotarpeisiin. Ikääntyvien kohdalla kaupungin tavoitteena on, että asukkaat voivat asua kotona mahdollisimman pitkään kotiin tuotavien palvelujen turvin. Kaupungilla on omassa vuokra-asuntokannassaan merkittävä määrä ikääntyville suunnattuja asuntoja, joista osa sijaitsee myös ikääntyville palveluja ja toimintaa tarjoavien monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä. Kaupunki huolehtii nykyisellään ikääntyvien tehostetun palveluasumisen tarpeista sekä tarjoaa kotipalveluja ja kehittää niitä edelleen paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Yhteisöllisyyden rakentaminen ulkoapäin on haastavaa, sen tulisi lähteä asukasryhmästä itsestään. Palvelujen kehittämistä ja kokeiluja jatketaan edelleen.

Yhteenvetona esittelijä toteaa, että ikääntyvien ja erityisryhmien asumistarpeisiin on varauduttu ja nykyisten asumisvaihtoehtojen rinnalle ei ole tarpeen luoda uutta asumismuotoa, vaan kehittää edelleen olemassa olevia. Esittelijä toteaa lisäksi, että monipuolisten esteettömien asumisvaihtoehtojen toteuttaminen Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tavoitteiden mukaisesti eri puolille Helsinkiä edistää ikääntyvien asumista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Anttila Maija, toivomusponsi 2, Kvsto 22.4.2015 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Asuntolautakunta

Asuntotuotantotoimisto

Kaupunginvaltuusto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Asuntotuotantotoimisto 20.5.2016

HEL 2015-005285 T 00 00 03

 

Kaupunginhallitus palautti 18.4.2016 asian uudelleen valmisteluun siten, että ponnessa esitetyt asiat tutkitaan samassa yhteydessä valtuutettu Tuomas Rantasen ikäihmisten asumisen kehittämistä koskevan ponnen kanssa (HEL 2015-005379). Tämä lausunto vastaa molempiin yhteisesti.

Asuntotuotantotoimisto on rakennuttanut senioreille suunnattuja uudiskohteita sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle että Helsingin asumisoikeus Oy:lle. Nämä kohteet ovat olleet periaatteessa tavanomaisia kerrostaloja joissa on kuitenkin huomioitu kohderyhmän tarpeita erityisemmin esimerkiksi esteettömyydessä ja yhteistiloissa. Asunnot ovat olleet kuitenkin täysin itsenäisiä huoneistoja keittiöineen ja olohuoneineen. Käytetty ikäraja asuntoihin hakeutumiseksi on ollut 55 vuotta ja nämä ARA-rahoitteiset asunnot ovat olleet hyvin kysyttyjä.

Kaupungin omistukseen rakennutettujen kohteiden lisäksi on tehty omistusseniorikerrostalo As Oy Kotisatama Aktiiviset seniorit Ry:lle sekä samaan yhteyteen toinen Hitas-seniorikerrostalo, As Oy Leonsatama. Nämä hankkeet valmistuivat vuonna 2015. Kotisatamassa toteutettiin poikkeuksellisen laajat yhteistilat ja asukkaiden valinta kohteeseen tapahtui yhdistyksen haastatteluin.

Tavanomaisten asuinkerrostalojen lisäksi ATT on rakennuttanut ja peruskorjannut vanhusten palvelutaloja, joista on tehty pääosin ryhmäkoteja. Entisistä palvelutaloista ollaan siirtymässä enemmän hoidon viemiseen vanhusten koteihin ja ryhmäkodeissa ja uusissa palveluasunnoissa asuvat ihmiset ovat aikaisempaa huonokuntoisempia. Usein näissä asunnot ovat pieniä, omalla kylpyhuoneella sekä keittomahdollisuudella varustettuja. Vanhojen palvelutalojen esteettömyydessä on useimmiten puutteita, joita ainakin osittain voidaan parantaa peruskorjauksen yhteydessä. Parvekkeet ovat yhteisiä.

Hekalle on valmistunut tai tulossa useita kohteita jotka on kohdennettu ikääntyneille asukkaille. Esimerkkeinä peruskorjauksista voisi mainita esimerkiksi Kumpulassa Juhana Herttuan tie sekä Haagassa Hopeatie. Hopeatien kohde sijaitsee palvelutalon naapurissa ja asukkaat voivat tukeutua sen palveluihin. Uudiskohteista voisi mainita 2015 valmistuneen Abraham Wetterin tien Herttoniemessä, jossa asukkaille on tavanomaista enemmän yhteisiä tiloja. Uuden seniorikohteen hankesuunnittelu on käynnistymässä Riistavuoren palvelutalon viereiselle tontille Haagassa.

Hekalla on edelleen kannassaan palvelutaloja, joista osa on siirtymässä Hekan normaaliasuntokantaan. Niissä asuu ikääntyneitä, jotka ovat kotihoidon piirissä (esimerkiksi Etu-Töölössä, Myllypurossa ja Haagassa). Lisäksi on palvelutaloja joissa tällä hetkellä on SOTE-viraston henkilökuntaa, jotka tulevaisuudessa siirtynevät ikääntyneille kohdennettuun Hekan normaaliasuntokantaan (esimerkiksi Brahen, Vuorensyrjän ja Munkkiniemen palvelutalot). Osa palvelutaloista on siirtynyt muuhun käyttöön, esimerkiksi Itä-Pasilassa. Palvelutaloissa on jo valmiina yhteisiä tiloja jotka mahdollistavat hyvin yhteisöllisen asumisen, vapaaehtoistyön ja hoivan järjestämisen.

Peruskorjatuissa palvelutaloissa on ryhmäkotiasumisen lisäksi erillisiä asuntoja (esimerkiksi Itäkeskus, Kannelmäki, Kinapori, Madetoja, Rudolf, Puistola, Siltavuori, Syystie, Roihuvuori, Töölö ja Leevi). Ryhmäkotiasuminen on jo luonteeltaan yhteisöllistä asumista ja palvelukeskuksiin tukeutuvat erillisasunnot liittyvät luontevasti palvelukeskusten toiminnan piiriin.

Osassa ikääntyneille suunnatuissa asunnoissa on yhteisöllisyyteen mahdollisuuksia myös muiden kuin ikäihmisten kesken. Esimerkiksi Abraham Wetterin tien kohteessa on asuntoja myös nuorille kehitysvammaisille henkilöille, ja kohde liittyy muutenkin saumattomasti ympäröivään asuntokantaan. Palvelutalo Rudolfissa on käynnissä pilotti, jossa kolme aikaisemmin asunnotonta nuorta on saanut edullisen yksiön ehdolla että asumiseen sisältyy seurustelua vanhusten kanssa muutama tunti viikossa. Pilotti on esimerkki eri ikäisiä asukkaita yhdistävästä asumismuodosta joka on samalla eräänlainen vapaaehtoistyön muoto. Pilottia on tehty yhdessä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Lausunnossaan Tuomas Rantasen valtuustoaloitteeseen asuntotuotantotoimikunta 19.8.2015 esitti mahdollisuutta tutkia vanhojen palvelutalojen peruskorjausta yhteisölliseen senioriasumiseen. Muutama pienasunto muodostaisi asuntoyhteisön, jolla yhteinen keittiö-oleskelutila ja parveke. Asuntoyhteisöt taas voisivat muodostaa senioritalon, jonka asukkaat taas voivat yhdistää voimansa yhteisen toiminnan järjestämiseen, ehkä myös palvelujen kilpailuttamiseen. Asuminen yhteisöllisessä senioritalossa edellyttäisi vielä toimintakykyisyyttä, mutta voisi olla osavastaus yksinäisyyden ja eristyneisyyden torjumiseen.

Tällaisessa seniorisolumallissa tavallaan palataan entiseen palvelutalomalliin, kuitenkin sillä erotuksella että asukkaat olisivat Hekan taloissa tavallisia Hekan vuokra-asukkaita, ilman sosiaali- ja terveysviraston osallistumista varsinaiseen asumiseen. Asukasvalinnassa tulisi olla ikäraja ja sen lisäksi asukkailla mahdollisuus vaikuttaa yhteisöyksikön sisällä asukasvalintaan. Nykymääräysten mukainen esteettömyys ei ilman mittavia ja kalliita remontteja vanhoissa palvelutaloissa toteudu, mutta kohtuullisen toimintakykyiselle asukkaalle asunnot useimmiten soveltuisivat. Asuminen tällaisessa senioritalossa ei olisi ARA:n tarkoittamaa erityisasumista.

Asukkaiden ja kaupungin kannalta palvelujen tuottaminen yhteisölliseen senioritaloon on mahdollista toteuttaa järkevästi ja kustannustehokkaasti. Välimatkojen kulkemisen sijaan aikaa voisi jäädä enemmän varsinaiseen avustustyöhön. Mahdollisesti myös yksityiset palvelut saattaisivat menestyä, kun asiakaskuntaa olisi riittävästi samassa osoitteessa. Edulliset asumiskustannukset voisivat paremmin mahdollistaa myös palvelujen ostamisen.

Rakennuttamisessa tekniseltä kannalta suurimmat haasteet ovat riittävän esteettömyyden tason sekä kustannustehokkuuden saavuttaminen niin että tavoite edullisesta yhteisöllisestä senioriasumisesta myös käytännössä toteutuisi.

Lisätiedot

Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

 

Asuntolautakunta 28.04.2016 § 34

HEL 2015-005285 T 00 00 03

Lausunto

Asuntolautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Maija Anttilan toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kaupungin vuokra-asunnoista noin tuhat on varattu vanhuksille

Kaupungin tavanomaisessa vuokra-asuntokannassa on noin tuhat vanhusväestölle tarkoitettua asuntoa, joiden asukkaiden tulee olla yli 60-vuotiaita. Kohteita on Haagassa, Herttoniemessä (ikäraja poikkeuksellisesti 55 vuotta), Koskelassa, Kulosaaressa, Länsi-Pasilassa, Maunulassa, Mellunmäessä, Munkkiniemessä, Roihuvuoressa, Savelassa ja Suutarilassa. Lisäksi tavallisen asuntokannan yhteydessä on yksittäisiä, vanhuksille tarkoitettuja asuntoja.

Senioriasumiskonsepti on tullut markkinoille

Senioriasumisella tarkoitetaan yksityistä omistus- tai vuokrasuhteeseen perustuvaa asumista tavanomaisessa asunnossa, joka on tarkoitettu tietyn iän saavuttaneelle henkilölle; Suomessa ikärajana on usein ollut 55 vuotta. Senioriasunnoissa ajatuksena on, että ikääntyvä muuttaa jo aktiivi-iässä senioriasuntoon ja ennakoi näin tulevaisuuden asumistarpeitaan. Asunnot ja yhteiset tilat on pyritty rakentamaan esteettömiksi ja talot pyritään sijoittamaan palveluiden ja palvelukeskusten läheisyyteen.

Asuntotuotantotoimisto on rakennuttanut senioreille suunnattuja kohteita Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle. Lisäksi kaupunki on luovuttanut tontteja senioriryhmille ryhmärakentamiseen mm. Arabianrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman alueilta.

Abraham Wetterintien seniorikohde valmistui viime vuonna

Elokuussa valmistui Abraham Wetterin tie 18:aan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n seniorikohde, joka on tarkoitettu yli 55-vuotiaille asukkaille. Asuntolautakunnan päätöksen mukaan suurin osa asunnoista, kaksi kolmasosaa (37 asuntoa) välitettiin asunnonvaihtajille, joista valtaosa asui Herttoniemen alueella ja tarvitsi esteetöntä asuntoa. Abraham Wetterin tien vuokratalossa on esteettömät kulkumahdollisuudet, mutta ei palveluja. Talossa on kuitenkin tavallista enemmän yhteistiloja, mm. C-portaassa on asukkaiden yhteistiloja, joita he ovat voineet itse sisustaa.

Yhteisöllisen aravavuokratalon rakentamisen edellytykset

Vuokratalon uudisrakentamista varten on mahdollista saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA)  myöntämää korkotukilainaa. Korkotukijärjestelmässä laina otetaan rahalaitoksesta ja valtio maksaa osan korosta korkotukena. Korkotukilainalla on valtion täytetakaus.

Erityisryhmien asuntojen tuotantoa tuetaan myös ARA:n investointiavustuksella, joka voidaan liittää korkotukilainaan. Investointiavustuksen piiriin kuuluvat mm. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.  Investointiavustusten piiristä on rajattu pois normaalit opiskelija- nuoriso- ja senioriasunnot. Ilmeisesti suhteelliset hyväkuntoiset, itsenäisesti asuvat ja pelkästään kotipalvelua tarvitsevat vanhukset eivät ryhmänä kuuluisi investointiavustuksen piiriin.

Kotipalvelujen käyttö ja yhteisöllisyys asukasvalintakriteereinä

Laitospaikkoja pyritään vähentämään tarjoamalla sosiaali- ja terveyspalveluja kotiin. Yhteisöllisen aravavuokratalon toteuttaminen tukee tätä pyrkimystä. Tuen ja palvelujen järjestäminen yhteisölliseen senioritaloon on mahdollista toteuttaa helpommin ja kustannustehokkaammin kuin yksittäisiin, hajallaan sijaitseviin asuntoihin.

Arava- ja korkotuki vuokra-asuntojen hakumenettelystä annetun asetuksen (182/2003)  mukaan ARA- vuokra-asuntojen on oltava julkisesti ja yleisesti haettavina. Rajattua hakua vain tietyille ryhmille voidaan käyttää kuitenkin silloin, kun ryhmä on riittävän laaja ja se on perusteltua ottaen huomioon asuntojen omistussuhteet ja käyttötarkoitus.

Kotipalvelun käyttö ja tarve asukasvalintakriteerinä voi olla yksi tarveharkinnan elementeistä, mutta nykyisen lainsäädännön mukaan se tuskin voi olla ainoa tai ensisijainen asukasvalintaperuste. Yhteisöllisyyttä voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Taloon voidaan toteuttaa tiloihin ja toiminnallisuuteen liittyviä arkkitehtonisia ratkaisuja, jotka tukevat yhteisöllisyyttä. Usein yhteisöllisyyttä ylläpidetään siten, että asuinyhteisö muodostuu omaehtoisesti ja myös itse päättää uusista jäsenistään ja arjen pelisäännöistä. Aravatalon asukasvalintaa ei voi helposti rajata yhteisön ehtojen mukaisesti.

Yhteisöllisen vuokratalon pilotti

Ikääntyneet eivät muodosta homogeenista, yhtenäistä väestöryhmää, vaan heillä on erilaisia arvoja ja asenteita, erilaiset sosioekonomiset taustat ja asumisen toiveet ja tarpeet. Ikääntyneiden väestönosan kasvu ja mieltymyksien eriytyminen ovat haaste yhteiskunta- ja asuntopolitiikalle, joiden yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi on asetettu tukea eri tavoin sitä, että ikääntyneet ihmiset voivat asua kodeissaan mahdollisimman pitkään. Yhteisöllisen asumismuodon tarjonnan lisääminen lisäisi asumisvaihtoehtoja ja sitä kautta myös parantaisi ikääntyneiden asumisen laatua toivotulla tavalla.

Kaupunki on jo tuottanut seniorikohteen, joka on esteetön ja tarkoitettu vanhusväestölle, ja erityisesti asunnonvaihtajille, jotka ovat samalla vapauttaneet heille epäsopivan asunnon muille käyttäjille. Aidon yhteisöllisyyden kehittäminen ja palvelutarvitsijoiden keskittäminen samassa talossa edellyttää lainsäädännön kehittämistä ja vähintään myötämielistä tulkintaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta. Asunto-osasto selvittää asiaa valtion viranomaisten kanssa, ja käynnistää samalla keskustelun Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa. 

Esittelijä

osastopäällikkö

Markku Leijo

Lisätiedot

Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 373

HEL 2015-005285 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

18.04.2016 Palautettiin

Palautusehdotus:
Pilvi Torsti: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että ponnessa esitetyt asiat tutkitaan samassa yhteydessä valtuutettu Tuomas Rantasen ikäihmisten asumisen kehittämistä koskevan ponnen kanssa.

Kannattaja: Silvia Modig

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

11.04.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566