Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

22.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 714

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi koskien ruoanjakelun järjestämistä Vantaan kaupungin Yhteinen pöytä -mallin mukaan

HEL 2016-003142 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2016 (70 §) hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohisalo Maria, toivomusponsi, Kvsto 2.3.2016 asia 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 2.3.2016 (70 §) valtuutettu Tuomo Valokaisen asianmukaisten tilojen järjestämisestä ruoanjakeluun koskevan aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellytti, että kaupunki selvittää
mahdollisuutta järjestää ruoanjakelua Helsingissä Vantaan Yhteinen pöytä -mallin mukaisesti (Maria Ohisalo). Ponnen mukaan ihmisten ei pitäisi joutua jonottamaan ruokaa pakkasissa ja järjestöillä pitäisi olla resursseja tukea ruoanhakijoita myös muin keinoin kuin vain nälkää poistamalla.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen esittäjälle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Selvitys toimenpiteistä

Kiinteistövirasto ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat antaneet lausuntonsa ponnen johdosta.

Kiinteistölautakunta toteaa ponnen johdosta mm. seuraavaa:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistajahallinnossa ovat kaupungin suoraan omistamat rakennukset sekä toimitilaosakkeet. Tilakeskuksen ensisijaisena tarkoituksena on hankkia ja vuokrata soveltuvat tilat kaupungin eri hallintokuntien palvelukäyttöön.

Mikäli tiloja ei tarvita kaupungin palvelukäyttöön tai niitä vapautuu tästä käytöstä, tilakeskus myy ja vuokraa tiloja myös ulkopuoliseen käyttöön niitä tarvitseville.

Suurin osa kaupungin omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja, kuten päiväkodit, koulut, terveysasemat ja sairaalat yms. Nämä tilat ovat pääsääntöisesti kaupungin omassa käytössä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei ole tiedustellut kiinteistöviraston tilakeskukselta tiloja kyseiseen käyttöön. Mikäli ko. toimintaan tiedustellaan tiloja, selvitetään mahdolliset tilavaihtoehdot tähän tarkoitukseen ja, mikäli tätä hyvää tarkoittavaa toimintaa halutaan tukea kaupungin toimesta, tapahtuu se kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimintaa lähinnä olevan hallintokunnan kautta.

Kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa vapaina olevia tiloja markkinahintaan mm. niitä tarvitseville järjestöille. Tilat vuokrataan pääsääntöisesti kuukausivuokralla. Useimmat tilakeskuksen vapaana olevat tilat sijaitsevat asuinkerrostalojen kivijaloissa eri puolella kaupunkia asumalähiöissä. 

Sosiaalivirasto puolestaan lausuu ponnen johdosta mm. seuraavaa:

Aloitteessa mainitussa Vantaan yhteinen pöytä -mallissa työtä hallinnoivat Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja Diakonia ammattikorkeakoulu. Verkostoon kuuluvat siellä noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 35 vastaanottavaa tahoa (järjestöt, kaupungin asukastilat ja seurakunnat).

Helsingissä on katsottu tarpeelliseksi avustaa ruokajakelua harjoittavia järjestöjä. Sosiaalivirasto toteaa kuitenkin, ettei aloitteessa mainittu ruokajakelu kuulu Helsingin sosiaali- ja terveysviraston itse järjestämiin palveluihin. Sosiaali- ja terveysvirasto myöntää sen sijaan toiminta-avustuksia lukuisille järjestöille, vuodelle 2016 yhteensä 260 järjestölle, joista osa myös järjestää maksutonta ruoanjakelua.

Neljän avustuksensaajan (Malmin Saalem Lähetys ry:n avustus 10 000 euroa, Myllypuron elintarvikeapu ry:n avustus 150 000 euroa, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö rs:n avustus 65 000 euroa ja Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:n - Pelastakaa Suomen Nuoret ry:n avustus 100 000 euroa) toimintaan kuului ruuanjakelu. Virasto toteaa myös, että hävikkiruuan hyödyksikäyttö ruoanjakelussa on kannatettavaa ja hyödyllistä toimintaa.

Esittelijä toteaa yhteenvetona, että Helsingissä tilakeskuksen tehtäviin ei kuulu tukea toimintoja esimerkiksi subventoiduilla vuokrilla tai vastikkeettomilla tilan luovutuksilla. Sosiaali- ja terveysvirasto ei Helsingissä itse järjestä ruoanjakelua, mutta osallistuu toiminnan tukemiseen avustamalla mm. ruoanjakelua järjestäviä toimijoita, jotka puolestaan itse hankkivat tarkoitukseen soveltuvia tiloja sieltä, mistä niitä on edullisesti saatavilla.

Toivomusponsi on liitteenä 1 ja lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohisalo Maria, toivomusponsi, Kvsto 2.3.2016 asia 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Kiinteistölautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566