Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

22.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 716

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2019

HEL 2016-007330 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteinä 1 - 3 olevat HSY:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 sekä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2017 - 2026.

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että

-   lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä investointiohjelmissa tulee ottaa huomioon Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän HSY:lle asettamat tulostavoitteet toukokuun loppuun jatkuvalle valtuustokaudelle,

-  Helsingin kuntaosuus tulee mitoittaa kaupungin määrärahavarauksen (2,050 milj. euroa)  mukaiseksi, eikä kuntaosuus voi reaalisesti kasvaa myöskään taloussuunnitelmakaudella, ja

-  Ekokemin kauppahinta tulee kohdentaa investointiohjelmaan sisältyvien investointien rahoittamiseen lainarahoitustarpeen pienentämiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSY:n alustava toiminta-ja talousuunnitelma 2017-2019

2

Vesihuollon investointiohjelma

3

HSY, jätehuollon investointiohjelma 2017-2026

4

HSY:n lausuntopyyntö 17.6.2016

5

Ote HSY hallitus § 83

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus pyytää kaupungin lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2017 - 2019 sekä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmista vuosille 2017 - 2026. Lausunto pyydetään 2.9.2016 mennessä.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2017-2019

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

HSY:n lausuntopyyntö on liitteenä 4 ja ote hallituksen pöytäkirjasta liitteenä 5.

Laadinnan lähtökohtia

PKS -koordinaatioryhmä hyväksyi 17.5.2013 kuluvalle valtuustokaudelle  HSY:lle alla olevan mukaiset tavoitteet, jotka HSY:n tulee ottaa huomioon lopullisessa taloussuunnitelmassa ja investointiohjelmissaan:

Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun.

Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä.

Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle.

Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omavaraisuusaste kääntyy nousuun.

Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2014. Tästä päätetään vuosittain.

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 tavoiteasetanta perustuu yhtymäkokouksen 14.11.2014 hyväksymään strategiaan 2020, joka osaltaan perustuu koordinaatioryhmän HSY:lle asettamiin tavoitteisiin.

Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät:
- Ympäristön tila on parantunut;
- Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu
;- HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut;
- HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä;
- Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu
niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella.

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen vähintään 1,5 %:n tuottavuuden paraneminen.

Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon talousmallioletukset.

Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2017 on käytetty 1,2 %:ia, ellei tarkempaa
ennustetta ole ollut käytettävissä. Inflaatiokerrointa tarkennetaan syksyllä lopullisen talousarvion
valmistelussa. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2017 hintatasossa.

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 22.4.2016 hyväksymiin
investointiohjelmiin vuosille 2017 - 2026, joista jäsenkunnilta pyydetään lausuntoa alustavan toiminta- ja
taloussuunnitelman yhteydessä.

HSY:n vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2015 - 2024

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 22.4.2016 hyväksymiin investointiohjelmiin 2017 - 2026, joista pyydetään jäsenkuntien lausuntoja TTS -lausuntopyynnön yhteydessä. Vuonna 2017 investoinnit ovat yhteensä 167,7 miljoonaa euroa, josta 150,3 miljoonaa on vesihuollon ja 12,4 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Vesihuollon investointisuunnitelman rakenne perustuu suoraan kaupunkien kehittymisen mukaisiin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen mukaisiin investointeihin (vesihuoltolähtöiset investoinnit).

Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2017 – 2019 ovat yhteensä 108 milj. euroa. Suunnitelmakauden merkittäviä hankkeita ovat mm. Finnoo ja Suurpelto Espoossa, Jätkäsaari, Kalasatama ja Pasila Helsingissä sekä Kehäradan asemaseudut Vantaalla. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan mm. Kotimäessä Espoossa sekä Syväojan alueelle Vantaalla.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle 2017 - 2019 ovat yhteensä 19,8 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit kaudella ovat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen ja rakennustekninen saneeraus sekä Kuninkaanlähteen pohjavedenottamon uudistaminen.

Vedenjakelun ja viemäröinnin investoinnit suunnittelukaudelle 2017 - 2019 ovat yhteensä 148,6 milj. euroa.

Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudella 2017 - 2019 ovat yhteensä 268,4 milj. euroa. Merkittävin investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamo, jonka rakentamiseen on suunnitelmakaudella varattu 251,3 milj. euroa. Lisäksi rejektivesien erilliskäsittelyn tehostamiseen liittyvät investoinnit käynnistetään ja Viikinmäen puhdistamon toiminnan kannalta kriittinen purkutunneliyhteys välillä Viikinmäki-Viikki kahdennetaan.

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa, minkä lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 ennusteen mukaan noin 300 miljoonaa, mikäli vuoden 2016 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 331 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 83 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 587 miljoonaa euroa.

Lähivuosien erittäin suurista investoinneista johtuen HSY:n omavaraisuusaste heikkenee koko suunnitelmakauden ajan ollen vuoden 2019 lopussa 23,6 % kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 25,1 %. Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittavasta ulkopuolisesta lainarahoituksesta johtuen heikentää omavaraisuuta.

Valmistelu

Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus perustuu HSY:n strategia 2020:een ja erillisiin vuosille 2015 - 2024 laadittuihin HSY:n vesihuollon ja jätehuollon investointistrategioihin ja -ohjelmiin.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen hyväksymässä kaupungin vuoden 2017 talousarvioraamissa HSY:n kuntaosuus on 2,071 milj. euroa. Kaupunginhallituksen raamin yhteydessä tekemän päätöksen
mukaisesti vuoden 2017 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan talousarviovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta ja väestönkasvusta.

Tuoreimpien ennusteiden perustella menoraamia tulisi tarkistaa noin 1 % alaspäin. Talousarvion valmistelussa HSY-kuntaosuuteen ollaan varaamassa 2,050 milj. euroa. HSY:n ja siten myös kuntaosuudella rahoitettavan seutu- ja ympäristötiedon henkilöstömenoissa syntyy säästöä kilpailukykysopimuksen johdosta.

Lopuksi

Alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon Ekokem Oyj:n osakekauppaa. Tämä sisällytetään syksyllä laadittavaan lopulliseen talousarvioesitykseen. Esittelijä katsoo, että kauppahinta olisi perusteltua kohdentaa investointiohjelman rahoittamiseen velkaantumisen hillitsemiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSY:n alustava toiminta-ja talousuunnitelma 2017-2019

2

Vesihuollon investointiohjelma

3

HSY, jätehuollon investointiohjelma 2017-2026

4

HSY:n lausuntopyyntö 17.6.2016

5

Ote HSY hallitus § 83

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566