Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Pj/1

 

22.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 706

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

HEL 2016-006903 T 01 01 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimi-ilmoitukset.

Esittelijä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja on ilmoittanut sivutoimensa seuraavasti:

        Helsingin yliopiston hallitus, jäsen

        Kansallisen Kokoomuspuolueen säätiö, edustajiston jäsen

        Kansallissäätiö, isännistön jäsen

        Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunta, jäsen

        Smart & Clean säätiö, hallintoneuvoston puheenjohtaja

        Stiftelsen Arcada, medlem i förvaltningsrådet

        Suomen Messusäätiön hallitus, jäsen

        Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Apulaiskaupunginjohtajat ovat ilmoittaneet sivutoimensa seuraavasti:

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

        Baltic Metropoles Network, puheenjohtaja

        Energy Cities -järjestö, hallituksen jäsen

        Helsingin barokkiorkesteri, suojelija

        Helsingin Pelastusliitto ry, neuvottelukunnan puheenjohtaja

        Helsingin yliopiston alumniyhdistys, valtuuskunnan jäsen

        HSL-kuntayhtymä, hallituksen asiantuntijajäsen

        ICLEI - Local Governments for Sustainability -järjestö, Euroopan hallituksen (RExCom) puheenjohtaja

        ICLEI - Local Governments for Sustainability -järjestö, maailman hallituksen (GExCom) varapuheenjohtaja

        ICLEI:n Procura+ (kestävät hankinnat), kampanjan puheenjohtaja

        Suomen messusäätiö, hallituksen varajäsen

        Svenska nu -verkosto, valtuuskunnan jäsen

        Toimelan vapaaopiston johtokunta, puheenjohtaja

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

        Aleksanteri-instituutti, valtuuskunnan jäsen

        Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, puheenjohtaja

        Turun yliopisto, hallituksen jäsen

        Työttömyysvakuutusrahasto, hallintoneuvoston jäsen

        Metropolia Oy:n hallitus, hallituksen jäsen

        Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto, jäsen

        Kunnallinen virkariitalautakunta, puheenjohtaja

        Miina Sillanpään Seura, valtuuskunnan jäsen

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

        Paasikivi seura, valtuuskunnan jäsen

        HSY-kuntayhtymä, hallituksen asiantuntijajäsen

        Alvar Aalto säätiö, Riihitien hoitokunnan jäsen

        Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, neuvottelukunnan jäsen

        Asuntoreformiyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja

        Osuuskunta Suomen Asuntomessut, hallintoneuvoston jäsen

        Suomen Hypoteekkiyhdistys, hallintoneuvoston jäsen

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

        Allergia- ja astmaliitto ry, liittovaltuuston asiantuntijajäsen

        Kehitysvammaliitto, liittovaltuuston jäsen

Sivutoimien ilmoittaminen

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:ssä säädetään viranhaltijan velvollisuuksista sivutoimien ja kilpailevan toiminnan osalta. 18 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan tai pitää sellaista sivutointa, jonka hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä. Tällaisen sivutoimen hoitamiseksi voi kuitenkin hakea työnantajan lupaa. 18 §:n 5 momentin mukaan muiden sivutoimien osalta riittää, että viranhaltija ilmoittaa ne työnantajalle.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa viranhaltijan osalta. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien osalta sekä kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja alaisensa viraston tai laitoksen päällikön osalta.

Esittelijä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566