Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

08.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 673

Kaupunginhallituksen virkamatka Amsterdamiin ja Rotterdamiin, Alankomaihin 19.9. - 21.9.2016

HEL 2016-006511 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, konsernijaoston puheenjohtajan, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä, tekemään virkamatkan Amsterdamiin ja Rotterdamiin, Alankomaihin 19. - 21.9.2016.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja  työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman  ohjeen mukaisina. Ansionmenetykset luottamushenkilöille korvataan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset korvaukset maksetaan talousarviokohdalta 1 04 04, Virkamatkat, kaupunginjohtajan käytettäväksi (yritystunnus 1000), projekti 1040401006.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Virkamatkalle osallistuvat

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virkamatkan aikana on tarkoitus tutustua mm. Amsterdamin ja Rotterdamin kaupunkien kaupunkikehitykseen, maahanmuuttaja- ja nuorisotyöhön, sosiaalisen eheyden kysymyksiin sekä osallisuus- ja päätöksentekomalleihin. Matkan ohjelma vahvistuu myöhemmin.

Tarkoituksena on, että matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen jäsenet, konsernijaoston puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevat ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä. Matkalle osallistuu 18 luottamushenkilöä.

Matkalle osallistuu myös kaupunginjohtajisto sekä edustajia kaupunginkansliasta ja matkan teemoihin liittyvistä hallintokunnista. Kaupunginkanslian ja muiden virastojen edustajien matkakustannukset maksetaan asianomaisten virastojen määrärahoista.

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 1100 euroa osanottajaa kohden. Lisäksi tulevat kuljetukset, ateriat paikan päällä, mahdolliset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset korvaukset, päivärahat ja matkatoimiston kustannukset.

Kaupunginjohtajan päätöksen 11.2.2014, 32 § mukaisesti annetun virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvän matkustamisen ja kuljettamisen ohjeen kohdan 5.2 mukaisesti kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden, asettamiensa tilapäisten toimikuntien, komiteoiden ja neuvottelukuntien sekä kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknillisen neuvottelukunnan jäsenten virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjällä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia virkamatkoja.

Virkamatkoihin liittyvät asiakirjat (ohje, KVTES, vakuutuskortti ja matkalasku) ovat luottamushenkilöportaalissa lomakkeet-välilehdellä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Virkamatkalle osallistuvat

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslian taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566