Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

08.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 675

Toimialajohtajien virkojen perustaminen

HEL 2016-008654 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.9.2016 lukien

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,

        kaupunkiympäristön toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 10 000 euroa kuukaudessa ja

        sosiaali- ja terveystoimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään toimialajohtajien virkojen täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Käsittely

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki:

Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.9.2016 lukien

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,

        kaupunkiympäristön toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa ja

        sosiaali- ja terveystoimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään toimialajohtajien virkojen täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Kannattaja: Jorma Bergholm

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto teki 22.6.2016 päätöksen uuden 1.6.2017 aloittavan organisaation hallintosäännöstä, toimialoista ja palvelukokonaisuuksista.

Päätöksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja johtaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ja hallintoa sekä toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan esimies. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja johtaa kaupunkiympäristön toimialan toimintaa ja hallintoa sekä toimii kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja yleisten alueiden jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan sekä pelastuskomentajan esimies. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja hallintoa sekä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan esimies. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa sekä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan, sen jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Toimialajohtajien virkojen vaativuus on arvioitu HAY-arviointijärjestelmällä, jota käytetään kaupungin ylimmän johdon virkojen vaativuuden arvioinnissa. HAY – järjestelmässä tehtävän vaativuuden pääkriteerit ovat vastuu, tietotaito/kokemus sekä ongelmanratkaisu. Sovellettavasta kokonaispalkkajärjestelmästä kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 10.12.2012.

Arvioinnin perusteella kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan, kaupunkiympäristön toimialajohtajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan johtajan virat sijoittuvat vaativuusryhmään 26 ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virka sijoittuu vaativuusryhmään 24.

Perustettavien kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan, kaupunkiympäristön toimialajohtajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan johtajan virkojen kokonaispalkaksi ehdotetaan  12 000 euroa kuukaudessa ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran kokonaispalkaksi ehdotetaan 10 000 euroa kuukaudessa.

Toimialajohtajien virat perustetaan 1.9.2016 lukien ja täytetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi viran vastaanottamisesta lukien. Virat on tarkoituksenmukaista perustaa ja täyttää ennen uuden organisaation aloittamista. Ennen hallintosäännön voimaantuloa on tarpeen ryhtyä hallintosäännön täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen mukaisesti toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Toimialajohtajien virkojen julkinen haku on perusteltua käynnistää mahdollisimman pian.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymässä hallintosäännössä on toimialajohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi asetettu ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566