Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/8

 

08.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 671

V 31.8.2016, Vuokrausperusteet asuntotontille ja autopaikkatonteille (Herttoniemi, tontit 43081/1, 43092/1 ja 43093/1)

HEL 2016-007392 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asemakaavan muutokseen nro 12346 merkityt, jäljempänä mainitut tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona, asumisoikeusasuntotuotantona tai Hitas-tuotantona toteutettavan asuntotontin (AK) 43081/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa.

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Asuntotontin (AK) 43081/1 vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

4

Autopaikkatonttien (LPA) 43092/1 ja 43093/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

Muutoin autopaikkatonttien osalta noudatetaan tavanomaisia autopaiakoitusalueen vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta ja asemakaavakartta määräyksineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Herttoniemen yritysalueen kaava-alueelta varatuille tonteille esitetään määrättäväksi vuokrausperusteet.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 28.8.2014 (836 §) varata asuntotuotantotoimistolle tontin 43081/1 kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Herttoniemen yritysalueen eteläreunalla olevan kaavamuutosalueella voimassa oleva asemakaavan muutoksen mukaan tontit, joille vuokrausperusteet esitetään määrättäviksi, kuuluvat asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeseen ja autopaikoitusalueen korttelialueeseen (LPA).

Asuntotontin (AK) 43081/1 pinta-ala on 6 183 m² ja osoite Kirvesmiehenkatu 2. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 16.4.2016.

Sijaintikartta ja asemakaavakartta määräyksineen ovat liitteenä 1.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Asuntotontin (AK) 43081/1vuosivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa.

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta esitetään perittäväksi asuntiloja vastaavaa vuokraa.

Asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa ase-makaavamääräyksen mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Asuntotontin vuosivuokrasta esitetään perittäväksi 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Autopaikkatonttien 43092/1 ja 43093/1 vuosivuokrat esitetään vakiintuneen käytännön mukaisesti määrättäviksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asunto-tontin vuosivuokra on 4 % asuntotontin laskennallisesta hinnasta ja 5 % muiden tonttien hinnasta. Nämä määräytyvät tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 31.12.2075.

Vertailutiedot

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 (236 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan samalla alueella sijaitsevan asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 43040/7 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Tontti on rakennettu valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona.

Tontin 43040/7 vuokrausperusteet on määritelty jo vuonna 2012. Ajan kulumisen ja maanhinnan nousun perusteella tontin 43081/1 vuokrausperuste on perusteltua määritellä jonkin verran tontin 43040/7 perustetta korkeammaksi.

Maanvuokran nykyarvo ja teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin

Asuntotontille (AK) esitettävä vuokra vastaa nykyarvoltaan (5/2016, ind. 1913) valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon osalta ilman ara-alennusta noin 535 euron ja ara-alennus (20 %) huomioiden 428 euron kerrosneliömetrihintaa.

Asuntotontin (AK) maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon osalta ilman ara-alennusta noin 1,8 euroa/as-m²/kk ja ara-alennus huomioiden noin 1,4 euroa/as-m²/kk.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta ja asemakaavakartta määräyksineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 318

HEL 2016-007392 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 77/675 502, Kirvesmiehenkatu 2

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asemakaavan muutokseen nro 12346 merkityt, jäljempänä mainitut tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona, asumisoikeusasuntotuotantona tai Hitas-tuotantona toteutettavan asuntotontin (AK) 43081/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa.

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2

Asuntotontin (AK) 43081/1 vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

4

Autopaikkatonttien (LPA) 43092/1 ja 43093/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

Muutoin autopaikkatonttien osalta noudatetaan tavanomaisia autopai-koitusalueen vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Minja Mäkelä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 310 76012

minja.makela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566