Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

08.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 666

V 31.8.2016, Herttoniemen tontin 43223/1 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12378, Roihuvuoren lasitusliike)

HEL 2015-002796 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43223 tontin nro 1 sekä puistoalueen asemakaavaehdotuksen 8.12.2015 päivätyn ja 21.4.2016 muutetun piirustuksen nro 12378 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12378 kartta, päivätty 8.12.2015, muutettu 21.4.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12378 selostus, päivätty 8.12.2015, muutettu 21.4.2016

3

Tehdyt muutokset

4

Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 21.4.2016

5

Havainnekuva, 8.12.2015

6

Tilastotiedot

7

Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee viheraluetta Roihuvuorentien ja Itäväylän risteyksen kaakkoispuolella ja Stadin ammattioppilaitoksen tonttia. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimitilojen rakentamisen omalle tontilleen sekä oppilaitosrakennuksen suojelemisen ja laajentamisen omalla tontillaan.

Toimitilatontilla kerrosalaa on 3 500 k-m² ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus-, toimisto-, myymälä- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä varten. Tonttiin liitetään pieni osa eteläpuolista ammattioppilaitoksen tonttia. Katuyhteys toimitilatontille järjestetään Roihuvuorentieltä. Stadin ammattioppilaitoksen noin 17 000 k-m2 laajuinen rakennus sekä tontin pihamateriaaleja ja -rakenteita suojellaan. Oppilaitosta varten on osoitettu noin 2 000 k-m2 kokoinen suojeltuun rakennukseen sopiva laajennusosa.

Kaavaratkaisun toteuttamisella tuetaan työpaikkojen ja yritystoiminnan sijoittumista Herttoniemessä ja turvataan palvelujen järjestäminen alueella.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet ja oppilaitoksen tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Kaavamuutos on tehty yhteistyössä lasitusliikkeen yrittäjän kanssa, joka on jättänyt kiinteistövirastolle hakemuksen alueen varaamiseksi yrityksen uusien tilojen suunnittelua varten. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavamääräysten tarpeeseen melun ohjearvojen saavuttamiseksi oppilaitoksen laajennusosassa, Itäväylän suuntaisen johtoaukean reunavyöhykkeen puuston korkeuteen, hulevesien ohjaamiseen Itäväylän alittavaan rumpuun ja kaava-alueen viemäritunnelia koskevan määräyksen tarpeeseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Muistutuksia ei esitetty.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen kaava-alueen toimintasisällön ja korttelimaan osalta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on 1970-luvulta peräisin oleva ammattiopiston rakennus piharakenteineen, jolla on rakennus- ja kulttuurihistoriallisia sekä maisemakuvallisia arvoja. Itäväylän katualueen tuntumassa on puistoaluetta, jolla on suojaviheralueen luonteisena vähän käyttöarvoa.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (vuosilta 1955 ja 1975) ja niissä alue on merkitty puistoksi (P) ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) sekä vähäisesti voimansiirtoalueeksi (VS).

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 8.12.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1.-15.2.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta.

ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että asemakaavaselostuksen mukaan oppilaitoksen peruskorjauksen yhteydessä otetaan huomioon melun ohjearvot, mutta selostuksessa ei oteta kantaa mahdolliseen oppilaitoksen laajennukseen. Oppilaitoksen laajennuksen julkisivuille on annettava kaavamääräykset melun ohjearvojen 35 dB (A) saavuttamiseksi päiväaikana sisätiloissa, koska laajennus sijoittuu 65 dB:n melualueelle. Laajennuksen julkisivujen äänitasoerotus pitää olla vähintään 30 dB.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa pyydettiin jatkosuunnittelussa varmistamaan, että kaava-alueen tonttien hulevedet jatkossakin johdettaisiin Itäväylän alittavaan rumpuun. Lisäksi pyydettiin merkitsemään kaava-alueella sijaitseva viemäritunnneli merkinnällä maanalainen viemäritunneli sekä määräyksellä toteamaan, että louhinta ja rakentaminen tunnelin läheisyydessä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa tunnelille.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa pyydettiin huomioimaan, että suurjännitteisen jakeluverkon omistaja huolehtii, että verkon toiminta ei häiriinny mahdollisesti sähköjohtojen päälle kaatuvista puista, joten kaava-alueen pohjoisreunan puuston tulee olla luonnostaan lyhytkasvuista.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tehdyt muutokset ilmenevät liitteestä ja selostuksen luvusta Suunnittelun vaiheet. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelun ja käsittelyvaiheiden sekä kaavakartan osalta.

Koska kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, ei ehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa tietoliikennekaapelien siirrosta 10 000 euroa sekä hulevesijärjestelyjen muutoksista Roihuvuorentiellä ja ammattikoulun piha-alueella arviolta 200 000 euroa.

Lopuksi

Ammattioppilaitoksen käynnistynyt peruskorjaus tarvitsee toimitilatontiksi kaavoitettua tonttinsa osaa työmaajärjestelyihin. Siten kyseisen oppilaitoksen tontin osa voidaan saattaa rakentamiskelpoiseksi ja luovuttaa vasta peruskorjauksen valmistuttua. Kiinteistöviraston tulee sopia tontinluovutuksen ja peruskorjauksen aikataulujen yhteensovittamisesta sekä mahdollisista uuden kiinteistön muodostuksen aiheuttamista kustannusvaikutuksista oppilaitoksen kiinteistön peruskorjaukseen liittyen. Oppilaitoksen peruskorjaus päättyy käytettävissä olevan tiedon mukaan vuonna 2018.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti tekemän esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12378 kartta, päivätty 8.12.2015, muutettu 21.4.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12378 selostus, päivätty 8.12.2015, muutettu 21.4.2016

3

Tehdyt muutokset

4

Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 21.4.2016

5

Havainnekuva, 8.12.2015

6

Tilastotiedot

7

Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 21.4.2016

HEL 2015-002796 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1090_3

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 8.12.2015 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43223 tontin 1 sekä puistoalueen asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee viheraluetta Roihuvuorentien ja Itäväylän risteyksen kaakkoispuolella ja Stadin ammattioppilaitoksen tonttia. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimitilojen rakentamisen omalle tontilleen sekä oppilaitosrakennuksen suojelemisen ja laajentamisen omalla tontillaan. Toimitilatontilla kerrosalaa on 3500 k-m² ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus-, toimisto-, myymälä- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä varten. Tonttiin liitetään pieni osa eteläpuolista ammattioppilaitoksen tonttia. Katuyhteys toimitilatontille järjestetään Roihuvuorentieltä. Stadin ammattioppilaitoksen noin 17 000 k-m2 laajuinen rakennus sekä tontin pihamateriaaleja ja -rakenteita suojellaan. Oppilaitosta varten on osoitettu noin 2000 k-m2 kokoinen suojeltuun rakennukseen sopiva laajennusosa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että tuetaan työpaikkojen ja yritystoiminnan sijoittumista Herttoniemessä ja turvataan palvelujen järjestäminen alueella.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet ja oppilaitoksen tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Kaavamuutos on tehty yhteistyössä lasitusliikkeen yrittäjän kanssa, joka on jättänyt kiinteistövirastolle hakemuksen alueen varaamiseksi yrityksen uusien tilojen suunnittelua varten. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavamääräysten tarpeeseen melun ohjearvojen saavuttamisessa oppilaitoksen laajennuksen osalta, Itäväylän suuntaisen johtoaukean reunavyöhykkeen puuston korkeuteen, hulevesien ohjaamiseen Itäväylän alittavaan rumpuun ja kaava-alueen viemäritunnelia koskevan määräyksen tarpeeseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen  kaava-alueen toimintasisällön ja korttelimaan osalta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on 1970-luvulta peräisin oleva ammattiopiston rakennus piharakenteineen, jolla on rakennus- ja kulttuurihistoriallisia sekä maisemakuvallisia arvoja. Itäväylän katualueen tuntumassa on puistoaluetta, jolla on suojaviheralueen luonteisena vähän käyttöarvoa.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (vuosilta 1955 ja 1975) ja niissä alue on merkitty puistoksi (P) ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) sekä vähäisesti voimansiirtoalueeksi (VS).

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 8.12.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1.-15.2.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Helen Sähköverkko Oy
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
- pelastuslautakunta
- yleisten töiden lautakunta
- ympäristölautakunta

ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että asemakaavaselostuksen mukaan oppilaitoksen peruskorjauksen yhteydessä otetaan huomioon melun ohjearvot, mutta selostuksessa ei oteta kantaa mahdolliseen oppilaitoksen laajennukseen. Oppilaitoksen laajennuksen julkisivuille on annettava kaavamääräykset melun ohjearvojen 35 dB(A) saavuttamiseksi päiväaikana sisätiloissa, koska laajennus sijoittuu 65 dB:n melualueelle. Laajennuksen julkisivujen äänitasoerotus pitää olla vähintään 30 dB.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa pyydettiin jatkosuunnittelussa varmistamaan, että kaava-alueen tonttien hulevedet jatkossakin johdettaisiin Itäväylän alittavaan rumpuun. Lisäksi pyydettiin merkitsemään kaava-alueella sijaitseva viemäritunnneli merkinnällä maanalainen viemäritunneli sekä määräyksellä toteamaan, että louhinta ja rakentaminen tunnelin läheisyydessä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ei aiheudu haittaa tai vahinkoa tunnelille.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa pyydettiin huomioimaan, että suurjännitteisen jakeluverkon omistaja huolehtii, että verkon toiminta ei häiriinny mahdollisesti sähköjohtojen päälle kaatuvista puista, joten kaava-alueen pohjoisreunan puuston tulee olla luonnostaan lyhytkasvuista.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen luvussa Suunnittelun vaiheet. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelun ja käsittelyvaiheiden sekä kaavakartan osalta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa tietoliikennekaapelien siirrosta 10 000 euroa sekä hulevesijärjestelyjen muutoksista Roihuvuorentiellä ja ammattikoulun piha-alueella arviolta 200 000 euroa.

Jatkotoimenpiteet

Ammattioppilaitoksen käynnistynyt peruskorjaus tarvitsee toimitilatontiksi kaavoitettua tonttinsa osaa työmaajärjestelyihin. Siten kyseisen oppilaitoksen tontin osa voidaan saattaa rakentamiskelpoiseksi ja luovuttaa vasta peruskorjauksen valmistuttua. Kiinteistöviraston tulee sopia tontinluovutuksen ja peruskorjauksen aikataulujen yhteensovittamisesta sekä mahdollisista uuden kiinteistön muodostuksen aiheuttamista kustannusvaikutuksista oppilaitoksen kiinteistön peruskorjaukseen liittyen. Oppilaitoksen peruskorjaus päättyy käytettävissä olevan tiedon mukaan vuonna 2018.

Lisätiedot

Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 24.2.2016

HEL 2015-002796 T 10 03 03

Prinsessantie 2

 

Kiinteistövirasto päätti antaa asemakaavaehdotuksesta nro 12378 seuraavan lausunnon:

Kaavamuutoksen alueella sijaitsee Stadin ammattiopiston Roihuvuoren koulutusyksikkö. Koulurakennus esitetään suojeltavaksi ja lisäksi ammattiopiston tontille esitetään lisärakennusoikeutta noin 2 000 k-m².

Ammattiopiston nykyinen tontti pienentyy kaavaehdotuksessa, joten sisäistä vuokrausta alueesta tulee muuttaa ennen uuden toimitilarakennusten tontin luovuttamista.

Kaavaehdotuksen toimitilatontti varattiin Itä-Helsingin lasi Oy:lle tuotanto-, myymälä ja toimistotilahanketta varten 31.12.2015 saakka kaupunginhallituksen päätöksellä 24.11.2014 (§ 1247). Varausta jatkettiin 31.12.2016 saakka kiinteistölauta-kunnan päätöksellä 14.1.2016 (§ 4).

Itä-Helsingin lasi suunnittelee asemakaavan muutoksen alueelle uusia toimitilojaan. Nykyiset toimitilat sijaitsevat Herttoniemen yritysalueella ja ovat käyneet yritykselle liian pieniksi.

Kiinteistövirasto puoltaa kaavaehdotusta ja pitää hyvänä, että Itä-Helsingin lasin uusia toimitiloja varten kaavoitetaan tontti yrityksen nykyisen toimipisteen läheltä.

Lisätiedot

Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 20

HEL 2015-002796 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Herttoniemen, Roihuvuoren (43.ko) korttelin 43223 tontin 1 ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12378.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asiaan.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 16.02.2016 § 67

HEL 2015-002796 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

02.02.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 70

HEL 2015-002796 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Yrityksen toimitiloja varten kaavoitetaan tontti. Suunnittelualueen
ulkopuolelle jää jalankulku- ja pyöräilyreittejä sekä voimansiirtolinja, jotka säilyvät. Katuyhteys tontille järjestetään Roihuvuorentieltä.

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12378 hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 390

HEL 2015-002796 T 10 03 03

Ksv 1090_3, Roihuvuorentien ja Itäväylän risteysalueen kaakkoispuolella

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        8.12.2015 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) korttelin 43223 tontin 1 ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12378 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566