Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 646

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta koskevasta koulutuksesta

HEL 2016-003093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2016 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään aloitetta sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Lain mukaan jokaisella koululla ja oppilaitoksella tulee 1.1.2017 olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Jotta nämä suunnitelmat tukisivat sateenkaarinuorten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia mahdollisimman hyvin, selvitetään mahdollisuutta kehittää rehtoreille, opettajille ja muulle koulujen henkilöstölle koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun näkökulmasta. (Anna Vuorjoki)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Opetuslautakunta on ponnen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että vuoden 2015 alusta voimaan tulleet yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutokset vaikuttavat opetustoimeen. Uutena velvoitteena peruskoulujen tulee laatia koulukohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Vastaavasti myös toisen asteen oppilaitosten tulee laatia oppilaitoskohtaiset yhdenvertaisuussuunnitelmat, ja samalla oppilaitosten jo olemassa olevia tasa-arvosuunnitelmia päivitetään.

Opetusvirastoon perustettu ohjausryhmä tiedottaa, seuraa ja tukee koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Tukitoimenpiteitä toteutetaan koulujen ja oppilaitosten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin koulujen ja oppilaitosten toiminnassa.

Opetusvirasto on jo ennen lainmuutoksia järjestänyt henkilöstölleen koulutusta mm. sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkökulmasta. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreiden, opettajien sekä muun henkilöstön kouluttaminen näistä asioista on tärkeää. Kaupungin intranetissä on aiheeseen liittyvää materiaalia opetusviraston henkilökunnan käytettäväksi. Kaupungin yhteisenä koulutusmateriaalina tekemät videot sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ovat kaikkien nähtävänä mm. Helsinki-kanavalla. Videoiden aiheina ovat mm. lapsuus ja perhe sekä nuoruus ja koulu. Videoilta löytyy tietoa myös aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, terminologiasta ja käsitteistä. Opetusviraston intranetissä on tiedote, joka on laadittu koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta lakimuutoksiin liittyen. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreita on tiedotettu lainsäädäntömuutoksista koulutuslinjojen rehtoritapaamisissa ja esim. perusopetuslinjan oppilashuollon palvelujen henkilöstölle on tänä keväänä järjestetty koulutusta sukupuolten moninaisuudesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva prosessi ja siksi opetustoimessa pidetään tärkeänä, että yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvää koulutusta tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa. Koulutusta tulee olla myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.06.2016 § 619

HEL 2016-003093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.06.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 19.04.2016 § 58

HEL 2016-003093 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutokset vaikuttavat opetustoimeen. Uutena velvoitteena peruskoulujen tulee laatia koulukohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Vastaavasti myös oppilaitoksien tulee laatia oppilaitoskohtaiset yhdenvertaisuussuunnitelmat. Samalla oppilaitosten jo olemassa olevia tasa-arvosuunnitelmia päivitetään.

Opetusvirastoon perustettu opetusviraston ohjausryhmä tiedottaa, seuraa ja tukee koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Tukitoimenpiteitä toteutetaan koulujen ja oppilaitosten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin koulujen ja oppilaitosten toiminnassa.

Opetusvirasto on jo ennen lainmuutoksia järjestänyt henkilöstölleen koulutusta mm. sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkökulmasta. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreiden, opettajien sekä muun henkilöstön kouluttaminen näistä asioista on tärkeää. Kaupungin intranet-sivuilla on aiheeseen liittyvää materiaalia opetusviraston henkilökunnan käytettäväksi. Kaupungin yhteisenä koulutusmateriaalina tekemät videot sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ovat kaikkien nähtävä mm. Helsinki-kanavalla. Videoiden aiheina on mm. lapsuus ja perhe sekä nuoruus ja koulu. Videoilla löytyy tietoa myös aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, terminologiasta ja käsitteistä. Opetusviraston intranetistä on tiedote, joka on laadittu koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta lakimuutoksiin liittyen. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreita on tiedotettu lainsäädäntömuutoksista koulutuslinjojen rehtoritapaamisissa ja esim. perusopetuslinjan oppilashuollon palvelujen henkilöstölle on tänä keväänä järjestetty koulutusta sukupuolten moninaisuudesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva prosessi ja siksi opetustoimessa pidetään tärkeänä, että yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvää koulutusta tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa. Koulutusta tulee olla myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566