Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 640

Kansliapäällikön viran perustaminen

HEL 2016-007362 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kansliapäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 14 000 euroa kuukaudessa 1.7.2016 lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään kansliapäällikön viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden neljännen kappaleen hallintosäännön voimaantuloa koskeva virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Ennen hallintosäännön voimaantuloa on tarpeen ryhtyä hallintosäännön täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää perustaa kansliapäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 14 000 euroa kuukaudessa 1.7.2016 lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään kansliapäällikön viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto käsittelee 22.6.2016 uuden 1.6.2017 aloittavan organisaation hallintosääntöä, toimialoja ja palvelukokonaisuuksia. Päätöksen mukaisesti keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö, joka toimii kaupunginhallituksen esittelijänä sekä toimialajohtajien esimiehenä. Kansliapäällikkö otetaan virkasuhteeseen enintään seitsemän vuoden määräajaksi ja valitun henkilön kanssa tullaan tekemään johtajasopimus.

Kansliapäällikön viran vaativuus on arvioitu HAY-arviointijärjestelmällä, jota käytetään kaupungin ylimmän johdon virkojen vaativuuden arvioinnissa. HAY – järjestelmässä tehtävän vaativuuden pääkriteerit ovat vastuu, tietotaito/kokemus sekä ongelmanratkaisu. Sovellettavasta kokonaispalkkajärjestelmästä kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 10.12.2012.

Arvioinnin perusteella kansliapäällikön virka sijoittuu vaativuusryhmään 28, jonka palkkahaarukka on 9 800 – 14 112 euroa kuukaudessa. Perustettavan viran kokonaispalkaksi ehdotetaan 14 000 euroa kuukaudessa sisältäen autoedun.

Kansliapäällikön virka perustetaan 1.7.2016 lukien. Virka on tarkoituksenmukaista perustaa ja täyttää ennen uuden organisaation aloittamista. Ennen johtosäännön voimaantuloa on tarpeen ryhtyä johtosäännön täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin.  Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksen mukaisesti kansliapäällikkö voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa. Virkaan valittu henkilö johtaisi lisäksi nykyistä kaupunginkansliaa 31.5.2017 asti. Nykyisen kansliapäällikön avoimen viran hoito lakkaisi, kun uusi virka täytetään. Kansliapäällikön viran julkinen haku on perusteltua käynnistää mahdollisimman pian.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymässä hallintosäännössä on kansliapäällikön viran kelpoisuusvaatimukseksi asetettu ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566