Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 638

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.6.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2, 5

Ei toimenpidettä.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristölautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi ympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa eläintarhan johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi eläintarhan johtokunnalle ja Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

 

 

9

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

 

 

10

Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös tällä esityslistalla asiana Kj/4 (Khs).

 

 

 

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

14

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15, 16

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

3

Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös tällä esityslistalla asiana Kaj/10 (Khs).

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote lausunnon antajille.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566