Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 639

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 § 196 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmääkoskevien osien hyväksyminen

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna kaupunginvaltuuston päätöksen 22.6.2016 § 196 täytäntöön ja samalla

 1. todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja seuraa johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta
   
 2. kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön nyt auki jääneet määräykset käsitellään kaupunginvaltuustossa syyskaudella 2016
   
 3. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan muutosprosessin johtoryhmän, toimialojen yksityiskohtaisen rakenteen valmistelun työryhmät ja muut tarvittavat työryhmät
   
 4. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan työryhmän selvittämään Korkeasaaren asemaa
   
 5. todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yhteistoiminnan seurantaryhmänä
   
 6. kehottaa kaupunginkansliaa tarkentamaan täyttömenettelyä ja virkajärjestelyjä valmistelun edetessä syyskauden 2016 alussa
   
 7. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorganisaation perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
   
 8. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organisaatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen
   
 9. kehottaa kaupunginjohtajaa ilmoittamaan valtuutettujen lukumäärää koskevasta valtuuston päätöksestä oikeusministeriölle.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallitus perustaa kansliapäällikön viran erillisenä päätöksenä tämän kokouksen asialistalla ja toimialajohtajien virat kaupunginhallituksen elokuun kokouksessa sekä em. päätösten yhteydessä kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan kansliapäällikön ja toimialajohtajien virkojen laittamisesta julkiseen hakuun sekä huolehtimaan kansliapäällikön johtajasopimuksen valmistelusta.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Henkilöstötoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 589

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 30.05.2016 § 38

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566