Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 636

V 31.8.2016, Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-007171 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Mika Ronkaiselle eron poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita ______________  Leena Ahlbäck-Seppäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Mika Ronkaisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mika Ronkaisen (Kok.) 30.1.2013 (§ 17) poliisin neuvottelukunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Mika Ronkainen pyytää 14.6.2016 eroa poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 32 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnan jäsenestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Poliisin neuvottelukunnan jäsenille ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Mika Ronkaisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566