Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 600

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu liikuntalautakunnan päätös 26.5.2016 § 80 koskien Ouritsaaren venetelakkaa

HEL 2015-000461 T 10 01 01 03

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti pysyttää liikuntalautakunnan 26.5.2016 § 80 tekemän päätöksen voimassa siltä osin kuin se koskee oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämistä.

B

Kaupunginhallitus päätti kumota päätöksen muilta osin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöksen A-osa

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöksen B-osa

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta on 22.1.2015 § 14 päättänyt irtisanoa Hilkka ja Rainer Lindgrenin kanssa solmitun Ouritsaaressa sijaitsevan venetelakan maanvuokrasopimuksen siten, että vuokrasopimus päättyy 31.8.2015. Venetelakka oli jäänyt perikunnan haltuun, eikä perikunta ollut esittänyt liikuntavirastolle suunnitelmia telakan toiminnan jatkamisesta tai sen kehittämisestä, eikä telakkatoiminnasta vastaavilta ollut tullut vuokrasopimuksen jatkohakemusta.

Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen liikuntalautakunta on 14.4.2016 § 52 hyväksynyt Ouritsaaren veneilytukikohdan tarveselvityksen, jonka mukaan venetelakan alueelle sijoitetaan liikuntaviraston uusi läntinen veneilytukikohta. Tarveselvityksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka liikuntalautakunta on 26.5.2016 § 80 päättänyt jättää tutkimatta, koska tarveselvityksen hyväksyminen on luonteeltaan valmistelua eikä päätös siten ole valituskelpoinen. Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös alkuperäiseen irtisanomispäätökseen, mutta sen osalta valitusaika on päättynyt ja päätös tullut lainvoimaiseksi jo helmikuussa 2015.

Oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämisen yhteydessä liikuntalautakunta on hyväksynyt seuraavan vastaehdotuksen:

"Liikuntalautakunta velvoittaa liikuntavirastoa keskeyttämään toistaiseksi Lindgrenin telakan vuokrasopimuksen päättymisestä johtuvat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on alueen tyhjentäminen. Häädön keskeyttämisen tarkoituksena on varmistaa, että telakan ja sen ympärille muodostuneen puuveneharrastajien yhteisön toimintaedellytykset tulevat turvatuksi tulevaisuudessa. Lautakunta velvoittaa virastoa aloittamaan selvitystyön yhteistyössä telakan, Helsingin kaupunginmuseon ja kaupungin muun organisaation kanssa sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jossa:

  1. turvataan merellisen osaston toiminnan kannalta välttämättömän merellisen tukikohdan valmistuminen kohtuullisessa ajassa
  2. turvataan telakan toiminta ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet ja Ourit-saareen syntyneen puuveneyhteisön säilyminen
  3. mahdollisuuksien mukaan huomioidaan Ourit-saaren kulttuurihistoriallinen merkitys

Siihen asti kunnes lautakunta on päätöksellään hyväksynyt tämän ratkaisun, puuvenetelakka voi toimia nykyisessä sijainnissaan vanhan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti."

Liikuntalautakunnan päätös ei ole sellaisenaan täytäntöönpanokelpoinen, koska aiempi vuokrasopimus on päättynyt 31.8.2015 eikä vuokrasopimuksen ehtoja ole sen jälkeen noudatettu. Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen telakkatoimintaa on hoitanut puuveneharrastajien yhteisö ilman voimassa olevaa vuokrasopimusta, eikä yhteisö ole aiemman vuokrasopimuksen osapuoli. Toiminnan jatkaminen vanhan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti tarkoittaisi käytännössä uuden vuokrasopimuksen tekemistä uuden sopijaosapuolen kanssa.

Liikuntalautakunnan tekemä vuokrasopimuksen irtisanomispäätös on tullut lainvoimaiseksi 12.2.2015 eikä lautakunta voi oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä ratkaista asiaa uudelleen aiemmasta päätöksestään poikkeavalla tavalla ilman esittelyä. Liikuntalautakunta voi päättää uuden vuokrasopimuksen tekemisestä, mutta päätöksen tulee perustua valmisteluun ja esittelyyn.

Päätöksenteossa tapahtuneiden menettelyvirheiden vuoksi sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on 3.6.2016 § 13 päättänyt ottaa asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, jotta päätöksen lainmukaisuus voidaan arvioida.

Esittelijä on yhtä mieltä liikuntalautakunnan kanssa siitä, että Ouritsaaren käyttövaihtoehtoja on hyvä selvittää yhteistyössä museoviranomaisten kanssa siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo, alueella toimivien puuveneharrastajien toiveet ja kaupungin tarve venetukikohdan sijoittamiselle tulevat huomioiduiksi. Liikuntaviraston tarkoituksena on valmistella Ouritsaaren käyttöä ja mahdollista uutta vuokrasopimusta koskeva esitys liikuntalautakunnan päätettäväksi pikaisella aikataululla, jotta asiassa saadaan lainmukainen ja liikuntalautakunnan näkemystä vastaava päätös.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöksen A-osa

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöksen B-osa

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 03.06.2016 § 13

HEL 2015-000461 T 10 01 01 03

Päätös

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi liikuntalautakunnan 26.5.2016 § 80 tekemän päätöksen koskien Ouritsaaren veneilytukikohdan tarveselvityksestä tehtyä oikaisuvaatimusta.

Päätöksen perustelut

Liikuntalautakunta on 26.5.2016 § 80 käsitellyt Ouritsaaren veneilytukikohdan tarveselvityksestä tehtyä oikaisuvaatimusta ja päättänyt esittelijän ehdotuksen mukaisesti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska tarveselvitystä koskeva päätös on ollut luonteeltaan valmistelua eikä siten valituskelpoinen.

Oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämisen yhteydessä liikuntalautakunta on hyväksynyt seuraavan vastaehdotuksen:

"Liikuntalautakunta velvoittaa liikuntavirastoa keskeyttämään toistaiseksi Lindgrenin telakan vuokrasopimuksen päättymisestä johtuvat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on alueen tyhjentäminen. Häädön keskeyttämisen tarkoituksena on varmistaa, että telakan ja sen ympärille muodostuneen puuveneharrastajien yhteisön toimintaedellytykset tulevat turvatuksi tulevaisuudessa. Lautakunta velvoittaa virastoa aloittamaan selvitystyön yhteistyössä telakan, Helsingin kaupunginmuseon ja kaupungin muun organisaation kanssa sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jossa:

  1. turvataan merellisen osaston toiminnan kannalta välttämättömän merellisen tukikohdan valmistuminen kohtuullisessa ajassa
  2. turvataan telakan toiminta ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet ja Ourit-saareen syntyneen puuveneyhteisön säilyminen
  3. mahdollisuuksien mukaan huomioidaan Ourit-saaren kulttuurihistoriallinen merkitys

Siihen asti kunnes lautakunta on päätöksellään hyväksynyt tämän ratkaisun, puuvenetelakka voi toimia nykyisessä sijainnissaan vanhan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti."

Liikuntalautakunta on aiemmin 22.1.2015 § 14 tekemällään päätöksellään irtisanonut venetelakkaa koskevan maanvuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on päättynyt 31.8.2015.

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja katsoo, että asia on hyvä saattaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, jotta liikuntalautakunnan 26.5.2016 § 80 tekemän päätöksen lainmukaisuus voidaan arvioida.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 80

HEL 2015-000461 T 10 01 01 03

Päätös

Liikuntalautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

Samalla liikuntalautakunta velvoittaa liikuntavirastoa keskeyttämään toistaiseksi Lindgrenin telakan vuokrasopimuksen päättymisestä johtuvat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on alueen tyhjentäminen. Häädön keskeyttämisen tarkoituksena on varmistaa, että telakan ja sen ympärille muodostuneen puuveneharrastajien yhteisön toimintaedellytykset tulevat turvatuksi tulevaisuudessa. Lautakunta velvoittaa virastoa aloittamaan selvitystyön yhteistyössä telakan, Helsingin kaupunginmuseon ja kaupungin muun organisaation kanssa sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jossa:

1. turvataan merellisen osaston toiminnan kannalta välttämättömän merellisen tukikohdan valmistuminen kohtuullisessa ajassa
2. turvataan telakan toiminta ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet ja Ourit-saareen syntyneen puuveneyhteisön säilyminen
3. mahdollisuuksien mukaan huomioidaan Ourit-saaren kulttuurihistoriallinen merkitys

Siihen asti kunnes lautakunta on päätöksellään hyväksynyt tämän ratkaisun, puuvenetelakka voi toimia nykyisessä sijainnissaan vanhan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Liikuntalautakunta päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

Käsittely

26.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Joonas Lyytinen: Liikuntalautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

Samalla liikuntalautakunta velvoittaa liikuntavirastoa keskeyttämään toistaiseksi Lindgrenin telakan vuokrasopimusen päättymisestä johtuvat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on alueen tyhjentäminen. Häädön keskeyttämisen tarkoituksena on varmistaa, että telakan ja sen ympärille muodostuneen puuveneharrastajien yhteisön toimintaedellytykset tulevat turvatuksi tulevaisuudessa. Lautakunta velvoittaa virastoa aloittamaan selvitystyön yhteistyössä telakan, Helsingin kaupunginmuseon ja kaupungin muun organisaation kanssa sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jossa:

1. turvataan merellisen osaston toiminnan kannalta välttämättömän merellisen tukikohdan valmistuminen kohtuullisessa ajassa
2. turvataan telakan toiminta ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet ja Ourit-saareen syntyneen puuveneyhteisön säilyminen
3. mahdollisuuksien mukaan huomioidaan Ourit-saaren kulttuurihistoriallinen merkitys

Siihen asti kunnes lautakunta on päätöksellään hyväksynyt tämän ratkaisun, puuvenetelakka voi toimia nykyisessä sijainnissaan vanhan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Kannattaja: Riku Ahola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Liikuntalautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Samalla liikuntalautakunta velvoittaa liikuntavirastoa keskeyttämään toistaiseksi Lindgrenin telakan vuokrasopimusen päättymisestä johtuvat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on alueen tyhjentäminen. Häädön keskeyttämisen tarkoituksena on varmistaa, että telakan ja sen ympärille muodostuneen puuveneharrastajien yhteisön toimintaedellytykset tulevat turvatuksi tulevaisuudessa. Lautakunta velvoittaa virastoa aloittamaan selvitystyön yhteistyössä telakan, Helsingin kaupunginmuseon ja kaupungin muun organisaation kanssa sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jossa:  1. turvataan merellisen osaston toiminnan kannalta välttämättömän merellisen tukikohdan valmistuminen kohtuullisessa ajassa
2. turvataan telakan toiminta ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet ja Ourit-saareen syntyneen puuveneyhteisön säilyminen
3. mahdollisuuksien mukaan huomioidaan Ourit-saaren kulttuurihistoriallinen merkitys Siihen asti kunnes lautakunta on päätöksellään hyväksynyt tämän ratkaisun, puuvenetelakka voi toimia nykyisessä sijainnissaan vanhan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Jaa-äänet: 2
Heidi Ruhala, Tiina Sandberg

Ei-äänet: 7
Riku Ahola, Jukka Järvinen, Lotta Kortteinen, Heimo Laaksonen, Joonas Lyytinen, Sebastian Weckman, Heikki Virkkunen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

12.05.2016 Pöydälle

22.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Sari Forsström, lakimies, puhelin: 310 29601

sari.m.forsstrom(a)hel.fi

Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566