Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 601

Tontin vuokraaminen Kaarelasta Helsingin Liikuntahallit Oy:lle harjoitusjäähallia varten

HEL 2016-004048 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 33. kaupunginosassa (Kaarela) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 14 057 m²:n suuruisen alueen jääharjoitushallia varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 80 052 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tontinvuokrausanomus 4.4.2016

2

Tontinvuokrausanomuksen liitteet

3

Kaarelan vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Liikuntahallit Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy on lähettänyt liikuntavirastolle 4.4.2016 päivätyn hakemuksen koskien Kaarelassa sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 14 057 m²:n suuruisen maa-alueen vuokraamista harjoitusjäähallin rakentamista varten. Helsingin Liikuntahallit Oy on vuonna 2001 perustettu, kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttäsäätiön kokonaan omistama osakeyhtiö.

Harjoitushalliin on tarkoitus rakentaa kaksi kaukaloa oheistiloineen sekä sisäliikuntatila omilla pukutiloilla. Hankkeen suunniteltu laajuus on 6 534 k-m². Esityksen liitteenä ovat pohjapiirrokset halliin rakennettavista tiloista.

Tontti 33147/1 kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Tontin pinta-ala on 14 057 m² ja sen rakennusoikeus on 7 000 k-m².

Vuokra määritellään tontin rakennusoikeuden mukaan. Maan pääoma-arvo (ind. 100) on 12 euroa / k-m² ja vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta. Perusvuosivuokraksi saadaan siten 7 000 k-m² x 12 euroa x 5 % = 4 200 euroa. Vuosivuokra lasketaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keskiarvon pisteluvulla. Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua (1906), on 4 200 euroa x 19,06 = 80 052 euroa (alv 0 %).

Tähänastisen käytännön mukaan liikuntapaikkarakentamisen maanvuokria on subventoitu 50 % niin kauan kuin kohdetta on käytetty liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan. Liikuntavirasto selvittää tämän hankkeen yhteydessä, tulisiko kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden osalta siirtyä jatkossa käytäntöön, jossa maanvuokra peritään täysimääräisenä ja tarvittaessa ylläpitäjälle ohjataan tukea myönnettävien laitosavustusten kautta.

Hallin rakentamisen arvonlisäveroton kustannusarvio on noin 6 300 000 euroa. Jääkenttäsäätiö tulee hakemaan erikseen lainaa kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta hallin rakentamiseksi. Hallin rakentaminen käynnistyy suunnitelmien mukaan kesällä 2017 ja se valmistuu syyskauden 2018 alkuun mennessä.

Kaarelan jäähallin valmistuttua Jääkenttäsäätiö / Helsingin Liikuntahallit Oy luopuu Konalassa vuokratiloissa toimivista vanhoista jäähallitiloista. Jäähallikapasiteetti kaupungissa säilyy siten ennallaan, joten uuden jäähallin rakentaminen Kaarelaan on kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden mukaista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tontinvuokrausanomus 4.4.2016

2

Tontinvuokrausanomuksen liitteet

3

Kaarelan vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Liikuntahallit Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.05.2016 § 68

HEL 2016-004048 T 10 01 01 02

Lausunto

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Helsingin kaupungin 33. kaupunginosassa (Kaarela) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 14 057 m²:n suuruisen alueen jääharjoitushallia varten Helsingin Liikuntahallit Oy:lle lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraavin ehdoin:

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 80 052 € (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Käsittely

12.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Heikki Virkkunen

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566