Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 602

Kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman, Tietoa Stadista, hyväksyminen

HEL 2016-005927 T 13 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman vuosille 2016 -2018.

Esittelijän perustelut

Vuosia 2016 -2018 koskeva tilasto- ja tutkimusohjelma on valmistunut ja tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Edellinen, vuosia 2011 - 2015 koskenut tilasto- ja tutkimusohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2010.

Tietokeskuksen kirjeessä (1.6.2016) todetaan, että Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelma vuosille 2016–2018 osoittaa Helsingin kaupungin tilastotoimen ja tutkimuksen sekä niiden kehittämisen painopisteet tälle ajanjaksolle. Ohjelma on laadittu Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilasto- ja tietopalveluosaston sekä kaupunkitutkimusosaston tiiviinä yhteistyönä. Ohjelman sisältö on määritelty laajojen asiakaskuulemisten ja sidosryhmätapaamisten perusteella. Tilasto- ja tutkimustoiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet, kaupungin muuttuva toimintaympäristö uusine kaupunki-ilmiöineen, Helsingin strategiaohjelma 2013–2016 sekä kaupungin tilastotointa ja kaupunkitutkimusta suuntaavat muut keskeiset tekijät, kuten yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö, valtionhallinnon tilastotoimen kehittämislinjaukset sekä tietotekninen kehitys.

Tilasto- ja tutkimusohjelman keskeisiä näkökulmia ovat:

        tiedon merkitys päätöksenteon ja tietoperustaisen johtamisen tukena

        tilasto- ja tutkimustoiminnan organisointi sekä tiedon tuotantoon liittyvä seudullinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

        seudullisesti harmonisoidun ja yhtenäisen tiedon tuottaminen

        tiedonhallinnan kehittäminen ja digitaalisten julkaisu- ja jakelumahdollisuuksien hyödyntäminen

Ohjelmakauden temaattiset painopistealueet ovat:

        väestö- ja maahanmuutto

        hyvinvointi ja terveys

        talous ja kilpailukyky

        asuminen, kaupunkirakenne ja ympäristö

        kaupunkikulttuuri ja kaupunkilaisten osallisuus

Tilasto- ja tutkimusohjelmaa täydentää erillinen vuosittain tarkentuva hankesuunnitelma, jossa kuvataan tarkemmin käynnissä olevat tai käynnistyvät tilasto-, tutkimus- ja kehittämishankkeet. Vuoden 2016 hankkeet käyvät ilmi esimerkiksi Tietokeskuksen toimintasuunnitelmasta. Hankkeita toteuttamalla kohennetaan perustilastojen laatua ja ajantasaisuutta, tuotetaan tilasto- ja tutkimustietoa uusista kaupunki-ilmiöistä sekä seurataan alueiden ja koko Helsingin seudun kehitystä. Tietokeskus tulee seuraamaan ohjelman toteutumista vuosittain.

Ohjelmatyötä on tukenut johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja jonka jäsenet edustivat Helsingin kaupungin virastoja sekä keskeisiä yhteistyökumppaneita. Johtoryhmän tarkempi kokoonpano käy ilmi liitteenä olevasta Tilasto- ja tutkimusohjelmasta. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

20_04_15_Tietoa_Stadista.pdf

2

Tietokeskuksen kirje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tietokeskus

Virastot ja laitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566