Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 594

Kaupunginvaltuuston 8.6.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.6.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1 -2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmatta jaostoa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannelle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaan valitulle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

17-19

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

20-21

Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle ja opetuslautakunnalle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle, Liikennelaitos –liikelaitokselle, Helsingin satamalle sekä Kaupunginkanslia.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle, Liikennelaitos –liikelaitokselle, Helsingin satamalle sekä Kaupunginkanslia.

 

 

11-13, 15, 16

Ei toimenpidettä.

 

 

14

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

22-24

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveysvirastolle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

25

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566