Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 593

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle kaupungintalokorttelien kehittämiseen

HEL 2016-005432 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnan käyttöön vuoden 2016 talousarvion kohdasta 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

 

5 680 000 euroa Helsingin Leijona Oy:n Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion kohdassa 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on varauduttu Sarvikuono-korttelin Sofiankatu 4:n perusparannuksen rakentamiseen, Leijona-korttelin (Aleksanterinkatu 20-24 ja Pohjoisesplanadi 11-13) pihojen kunnostamiseen, Bockin talon pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostöihin sekä torikortteleiden K4, K30 ja K32 pieniin muutostöihin.

Kaupungintalokortteleiden kehittämiseen on vuosina 2010–2015 käytetty yhteensä 45,9 milj. euroa. Vuoden 2016 tarpeeksi on arvioitu 9,58 miljoonaa euroa, joka kostuu talousarviossa osoitetusta 5,68 miljoonan euron määrärahasta ja vuonna 2015 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnetystä 3,9 miljoonan euron ylitysoikeudesta vuodelle 2016. Vuoden 2016 talousarvion investointiohjelmassa vuoden 2017 määrärahatarpeeksi on arvioitu 6,7 milj. euroa.

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistölautakunnan käyttämään vuoden 2016 talousarvion kohdassa 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäviksi osoitetut määrärahat 5,68 miljoonaa euroa vuoden 2016 talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tilakeskus

Kaupunginkanlsia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 214

HEL 2016-005432 T 02 02 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistölautakunnan käyttämään vuoden 2016 talousarvion kohdassa 8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetut määrärahat 5,68 miljoonaa euroa vuoden 2016 talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamiseen.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566