Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 588

V 22.6.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden varajäsenen valinta

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Petra Jääskeläiselle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Antton Rönholmin Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Antton Rönnholmille eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Petra Jääskeläisen Jaana Alajan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Petra Jääskeläisen eronpyyntö

2

Antton Rönholmin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Petra Jääskeläisen (SDP) ja Anton Rönnholmn (SDP) pyytävät eroa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta varajäsenten paikkojen vaihtamiseksi. Kaupunginvaltuusto valitsi Antton Rönnholmin 26.8.2015 (§ 184) ja Petra Jääskeläisen 9.10.2013 (§ 356) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäseneksi.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Valittavien henkilöiden tulee olla vaalikelpoisia lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Petra Jääskeläisen eronpyyntö

2

Antton Rönholmin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.08.2015 § 184

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566