Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 590

V 22.6.2016, Kaarelan tonttien 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12359, Maununnevan Nevapuiston luonnonsuojelualue)

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maunnuneva) korttelin nro 33054 tonttien nro 1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 20.10.2015 päivätyn piirustuksen nro 12359 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 kartta, päivätty 20.10.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 selostus, päivätty 20.10.2015, täydennetty 8.3.2016

3

Tilastotiedot

4

Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Nevapuiston luonnonsuojelualuetta, joka sijaitsee Maununnevalla. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan olemassa olevan luonnonsuojelualueen rajoja, jotta suotyypin lajistolle voidaan luoda tarpeelliset puitteet. Alueen länsireunaan on suunniteltu kaksi uutta erillispientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa tonttia on vastaavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuojelualueeseen. Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa ollut nuorisokeskuksen tontti alueen eteläosassa muutetaan asuintonteiksi.

Uutta asuntokerrosalaa syntyy 519 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se laajentaa olevaa luonnonsuojelualuetta, joten sen vaikutukset ovat myönteiset luonnon ja maiseman kannalta. Neva-alueen luonnonsuojelualueen laajentaminen parantaa edellytyksiä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen edistäen luonnonmukaista hulevesien pidätystä. Lisäksi kaavamuutos lisää alueen muuhun rakennuskantaan sopivien erillispientalojen tarjontaa valmiin yhdyskuntarakenteen piirissä. 

Helsingin kaupunki omistaa luonnonsuojelualueen ja puiston. Kaava-alueen tontit 33054/10 ja 11 ovat yksityisomistuksessa ja tontin 33054/1 omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. Kaavoitustyö on käynnistetty Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Helsingin seurakuntayhtymän aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyissä lausunnoissa haluttiin varmistaa, että vedenpinnan nousu ei saa aiheuttaa haittaa pientalotonteille. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Muistutuksia ei esitetty.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Pohjois-Helsingissä Maununnevan pientaloalueella, joka rajautuu Hämeenlinnanväylään ja Keskuspuistoon. Pientaloalue on aikanaan rakennettu rintamamiestaloalueeksi ja tätä mittakaavaa on pyritty säilyttämään myös uudisrakentamisessa. Kaava-alue on pääasiassa Maununnevan luonnonsuojelu- ja lähivirkistysaluetta, jotka sijaitsevat pientaloasutuksen keskellä.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on lähivirkistysaluetta (VL), jossa on luonnonsuojelualueelle rajaus (sl), muuntamolle rakennusalan rajaus ja ohjeellinen ulkoilureitti. Korttelin 33054 tontti 1 on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) ja tontit 10 ja 11 ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO), joiden rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla 0,25.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavamuutoksesta ei ole sen valmisteluaikana esitetty kirjallisia mielipiteitä. Yhteenveto kaavan valmisteluaikana saaduista lausunnoista on esitetty kaavaselostuksen kohdassa Suunnittelun vaiheet.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 20.10.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.–14.12.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden lautakunta ja
ympäristölautakunta.

ELY-keskuksen lausunnossa ei ollut huomautettavaa. 

Ympäristölautakunnan ja kiinteistöviraston lausunnot kohdistuivat luonnonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamaan vedenpinnan nousuun. Lausunnoissa todettiin, että ennallistamistoimenpiteet tulee suunnitella siten, ettei vedenpinnan nousu aiheuta haittaa suon vieressä oleville tai suunnitelluille uusille asuintonteille. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa todettiin, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä kaavamuutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. Muutoin kuntayhtymällä ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavamuutosta, mikäli ehdotuksen mukainen suojelualueen raja Perhekunnantien suuntaan säilyy paikallaan. Tämä mahdollistaa kadun tavanomaisen ylläpidon ja korjaamisen.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, rakennusvalvontavirasto ja ELY-keskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. Koska kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia, sitä ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Lopuksi

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti tekemän esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 kartta, päivätty 20.10.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 selostus, päivätty 20.10.2015, täydennetty 8.3.2016

3

Tilastotiedot

4

Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_35, karttaruutu 681494, 682494

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 20.10.2015 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Maunnuneva) korttelin 33054 tonttien 1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueen asemakaavaehdotusta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Nevapuiston luonnonsuojelualuetta, joka sijaitsee Maununnevalla. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan olemassa olevan luonnonsuojelualueen rajoja, jotta suotyypin lajistolle voidaan luoda tarpeelliset puitteet. Alueen länsireunaan on suunniteltu kaksi uutta erillispientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa tonttia on vastaavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuojelualueeseen. Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa ollut nuorisokeskuksen tontti alueen eteläosassa muutetaan asuintonteiksi.

Uutta asuntokerrosalaa syntyy 519 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se laajentaa olevaa luonnonsuojelualuetta, joten sen vaikutukset ovat myönteiset luonnon ja maiseman kannalta. Neva-alueen luonnonsuojelualueen laajentaminen parantaa edellytyksiä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen edistäen luonnonmukaista hulevesien pidätystä. Lisäksi kaavamuutos lisää alueen muuhun rakennuskantaan sopivien erillispientalojen tarjontaa valmiin yhdyskuntarakenteen piirissä. 

Helsingin kaupunki omistaa luonnonsuojelualueen ja puiston. Kaava-alueen tontit 33054/10 ja 11 ovat yksityisomistuksessa ja tontin 33054/1 omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. Kaavoitustyö on käynnistetty Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin seurakuntayhtymän aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyissä lausunnoissa haluttiin varmistaa, että vedenpinnan nousu ei saa aiheuttaa haittaa pientalotonteille. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Pohjois-Helsingissä Maununnevan pientaloalueella, joka rajautuu Hämeenlinnanväylään ja Keskuspuistoon. Pientaloalue on aikanaan rakennettu rintamamiestaloalueeksi ja tätä mittakaavaa on pyritty säilyttämään myös uudisrakentamisessa. Kaava-alue on pääasiassa Maununnevan luonnonsuojelu- ja lähivirkistysaluetta, jotka sijaitsevat pientaloasutuksen keskellä.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on lähivirkistysaluetta (VL), jossa on luonnonsuojelualueelle rajaus (sl), muuntamolle rakennusalan rajaus ja ohjeellinen ulkoilureitti. Korttelin 33054 tontti 1 on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) ja tontit 10 ja 11 ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO), joiden rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla 0,25.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavamuutoksesta ei ole valmisteluaikana esitetty kirjallisia mielipiteitä. Yhteenveto kaavan valmisteluaikana saaduista lausunnoista on esitetty kaavaselostuksen kohdassa Suunnittelun vaiheet.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 20.10.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.–14.12.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kiinteistövirasto

        rakennusvalvontavirasto

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristölautakunta

ELY-keskuksen lausunnossa ei ollut huomautettavaa. 

Ympäristölautakunnan ja kiinteistöviraston lausunnot kohdistuivat luonnonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamaan vedenpinnan nousuun. Lausunnoissa todettiin, että ennallistamistoimenpiteet tulee suunnitella siten, ettei vedenpinnan nousu aiheuta haittaa suon vieressä oleville tai suunnitelluille uusille asuintonteille. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -konsernin lausunnossa todettiin, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä kaavamuutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. Muutoin kuntayhtymällä ei ollut lausuttavaa. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavamuutosta, mikäli ehdotuksen mukainen suojelualueen raja Perhekunnantien suuntaan säilyy paikallaan. Tämä mahdollistaa kadun tavanomaisen ylläpidon ja korjaamisen.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, rakennusvalvontavirasto ja ELY-keskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.  Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot

Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 404

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavaehdotus vastaa luonnonsuojelualueen laajentamisen osalta ympäristökeskuksen asemakaavan muutoshakemusta. Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2008–2017 ja myös uudessa ohjelmassa 2015-2024 on esitetty, että Maununnevan luonnonsuojelualuetta laajennetaan suokokonaisuuteen kuuluvalla pienialaisella luhtaisella ruohokorvella. Asemakaavan muutoksessa tämä 0,09 hehtaarin kokoinen laajennusosa osoitetaan luonnonsuojelualueeksi.

Maununnevan luonnonsuojelualueen hoidon tavoitteena on palauttaa suon vesitasapaino luonnontilaisemmaksi nostamalla suon vedenpintaa ja sitä kautta ennallistamalla kasvillisuutta. Ennallistamistoimenpiteet, kuten Maununnevan itäkoilliseen laskevan ojan patoaminen, nostavat vedenpintaa etenkin luonnonsuojelualueen pohjois- ja itäosissa.

Kaavamuutoksen ja rakentamisen yhteydessä tulee varmistaa, ettei kaavamuutosalueen alueen uusille erillispientalotonteille aiheudu haittaa luonnonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamasta vedenpinnan noususta.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 08.12.2015 § 523

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa olemassa olevaa luonnonsuojelualuetta laajennetaan. Alueen länsireunaan on suunniteltu kaksi uutta erillispientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa tonttia on vastaavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuojelualueeseen.

Nykyisen suojelualueen raja Perhekunnantien suuntaan säilyy paikallaan. Tämä mahdollistaa kadun tavanomaisen ylläpidon ja korjaamisen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemaavan muutosta nro 12359 edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 288

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Ksv 0740_35, Vannetie 63 ja 65, Juoksuhaudantie 37, karttaruudut 681494, 682494

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        20.10.2015 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) korttelin 33054 tonttien 1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi

Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi

Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566