Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 585

V 22.6.2016, Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kahden varajäsenen valinta

HEL 2016-006532 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Elisa Gebhardin Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta, että Mikael Vakkarin luottamustoimen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenenä on päättynyt ja
  2. valita _____________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta esittää Jouko Malisen uudeksi varajäseneksi Elisa Gebhardia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta, että Mikael Vakkarin luottamustoimen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenenä on päättynyt ja
  2. valita _____________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Miriikka Laakkosen (SDP) 14.1.2015 (§ 8) ja Mikael Vakkarin (Vihr.) 3.2.2016 (§ 23) kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäseniksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Mikael Vakkari aloitti 23.5.2016 kaupunginkanslian hallinto-osastolla projektipäällikkönä. Miriikka Laakkonen pyytää 1.6.2016 eroa kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 35 §:n mukaan kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kuntalain 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain (365/1995) 33 ja 35 §:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566