Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 587

V 22.6.2016, Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-006527 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Eveliina Heinäluoman Matti Niemen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta esittää Matti Niemisen uudeksi varajäseneksi Eveliina Heinäluomaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _______________ Matti Niemen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Miriikka Laakkosen (SDP) 16.1.2013 (§ 5) ympäristölautakuntaan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Miriikka Laakkonen pyytää 1.6.2016 eroa ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä (365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566