Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 599

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi työväenopiston toiminnan jatkamisesta Oulunkylätalolla

HEL 2015-013436 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016−2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet turvata työväenopiston toiminnan jatkuminen Oulunkylä-talolla niiden määrärahojen puitteissa, joita budjetissa on varattu työväenopistolle ja kaupunginhallituksen käytettäväksi (mm. turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllisyyden edistämiseen)." (Yrjö Hakanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta on ponnen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että työväenopiston talous mahdollistaa Oulunkylätalon tilan vuokraamisen vuoden 2016 loppuun. Seuraavien vuosien osalta tilanne on vielä auki, mutta tavoitteena on jatkaa toimintaa Oulunkylässä ja kehittää palveluja alueella. Toimialamallin syntyminen vuonna 2017 saattaa tuoda mukanaan uudenlaista, nykyistä tiiviimpää toiminta- ja tilayhteistyötä, mikä näkyy myös Oulunkylässä.

Johtokunta on lausunnossaan selvittänyt Oulunkylätalosta luopumiseen johtaneita syitä seuraavasti:

        Maunulan uudistalo otetaan käyttöön syksyllä 2016. Maunula-talon työväenopiston tilojen (985 m²) kuukausivuokra on 23 985 € ja neljän kattopysäköintipaikan vuokra 628 €/kk. Siivouskulut ovat noin 1 700 €/kk. Oletettu vastaanottopäivä on 3.10.2016.

        Jotta resurssit saadaan riittämään, oli tulosbudjettia tasapainotettava. Opiston johto keskusteli tasapainotusmahdollisuuksista ja päätyi palveluverkon supistamisehdotukseen Oulunkylätalon osalta.

        Säästöä olisi saatu myös vähentämällä opetusta. Koska tunnit eivät nykyiselläkään riitä tyydyttämään kuntalaisten opintarvetta, opiston johto katsoi, että tunnit ovat väärä säästökohde. Tunteja olisi jouduttu vähentämään vuoden 2016 syksyllä noin 2 000 tuntia.

        Vuoden 2017 ja 2018 sekä seuraavien vuosien osalta ei ole tietoa mahdollisuuksista pitää Oulunkylätalon tilat osana palveluverkkoa.

Valtuuston hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon sisältyy kirjaus, jonka mukaan työväenopisto luopuu Oulunkylätalosta samaan aikaan, kun toiminta Maunula-talossa alkaa vuoden 2017 alussa. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta on 26.1.2016 päättänyt vuoden 2016 tulosbudjetista sillä lisäyksellä, että rehtori voi tarvittaessa irtisanoa Oulunkylätalon vuokrasopimuksen. Irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Oulunkylätalo on päädytty pitämään työväenopiston toimipisteenä vuoden 2016 loppuun, ja toiminnan jatkuminen Oulunkylässä myös vuoden 2016 jälkeen olisi tärkeää. Tilannetta hankaloittaa se, että Oulunkylän alueelta ei löydy korvaavia tuntiperusteisesti vuokrattavia tiloja helposti, koska mm. useat koulut ovat korjauksen alla.

Työväenopiston palveluverkon tilanne mutkistui, kun opisto sai huhtikuussa tiedon Hapen toimipisteen (Taidekeskus) huonosta kunnosta ja korjaustarpeista. Nuorisoasiainkeskus on jo omalta osaltaan tehnyt päätöksen siirtyä muualle omista ensimmäisen kerroksen tiloistaan. Hapen toimipisteen opetuksen siirto aiheuttaa paineita muulle työväenopiston palveluverkolle, koska Hapen taideopetuksen kuudelle luokalle (3 081 tuntia vuodessa) on löydettävä uudet tilat syksylle 2016. Maunulan uudistalo tarjoaa osalle taideopetusta tiloja, mutta muutoin tavoitteena on sekä tiivistää nykyisten tilojen käyttöä eri puolilla Helsinkiä että mahdollisesti vuokrata taideopetukseen soveltuvia muita tiloja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 19.04.2016 § 29

HEL 2015-013436 T 00 00 03

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle toivomusponnesta koskien Oulunkylätalon toiminnan turvaamista:

Työväenopiston talous vuonna 2016 mahdollistaa Oulunkylätalon tilan vuokraamisen vuoden 2016 loppuun.

Seuraavien vuosien osalta tilanne on vielä auki, mutta jos lisärahoitusta saadaan, niin opiston tavoitteena on jatkaa Oulunkylätalossa toimimista ja kehittää palvelujaan alueella. Toimialamallin syntyminen vuonna 2017 saattaa tuoda mukanaan uudenlaista, nykyistä tiiviimpää toiminta- ja tilayhteistyötä, mikä näkyy myös Oulunkylässä.

Työväenopisto valmisteli kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymään talousarvioon perustuvaa vuoden 2016 tulosbudjettia sen tiedon varassa, että työväenopiston määrärahoista puuttuu 65 000 euroa alla mainituista syistä. Johtokunta teki päätöksen tulosbudjetista 2016 kokouksessaan 26.1.2016 lisäyksellä, että rehtori voi tarvittaessa sanoa irti Oulunkylätalon vuokrasopimuksen.

Tarvittaessa tarkoitti sitä, että mikäli opisto ei erilaisilla säästökeinoilla löydä vuoden 2016 vuokrarahoja, rehtorilla on oikeus sanoa vuokrasopimus irti. Samalla opisto velvoitettiin neuvottelemaan vuokrasopimuksen irtisanomisaika 6 kuukautta lyhyemmäksi. 3 kuukauden irtisanomisaika onnistuttiin neuvottelemaan tilakeskuksen kanssa.

Tilanteen syntymisen syyt:

-Maunulan uudistalo otetaan käyttöön syksyllä 2016. Maunula-talon työväenopiston tilojen (985 m2) kuukausivuokra on 23 985 e ja neljä kattopysäköintipaikkaa 628 e/kk. Vuokraa varattiin tulosbudjettiin 2016 yhdeksi kuukaudeksi, mikä saattaa olla liian vähän talon valmistumiseen nähden. Oletettu vastaanottopäivä on 3.10.2016. Siivouskulut ovat noin 1700 e/kk.

-Jotta resurssit saadaan riittämään, oli tulosbudjettia tasapainotettava. Opiston johto keskusteli tasapainotusmahdollisuuksista ja päätyi palveluverkon supistamisehdotukseen Oulunkylätalon osalta.

-Säästöä olisi saatu myös vähentämällä opetusta. Koska tunnit eivät nykyiselläkään riitä tyydyttämään kuntalaisten opintarvetta, opiston johto katsoi, että tunnit ovat väärä säästökohde. Tunteja olisi jouduttu vähentämään vuoden 2016 syksyllä noin 2000 tuntia.

-Vuoden 2017 ja 2018 sekä seuraavien vuosien osalta ei ole tietoa mahdollisuuksista pitää Oulunkylätalon tilat osana palveluverkkoa. Sekä asukkaille, opiskelijoillemme ja henkilökunnalle on hankalaa elää jatkuvassa epävarmuudessa ja laatia useita vaihtoehtoisia tilasuunnitelmia kursseille. Toiminnan jatkaminen on Oulunkylässä myös jatkossa tärkeää ja siksi talousarvioesitys pyritään valmistelemaan tämä huomioiden.

Erilaisin toimenpitein on päädytty pitämään Oulunkylätalo opiston toimipisteenä vuoden 2016 loppuun, mikä on sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta helpottava ratkaisu. Tilannetta hankaloittaa vielä se, että Oulunkylän alueella ei löydy korvaavia tuntiperusteisesti vuokrattavia tiloja helposti, mm. useat koulut ovat korjauksen alla.

Opiston palveluverkon tilanne mutkistui, kun opisto sai huhtikuussa tiedon Hapen toimipisteen (Taidekeskus) huonosta kunnosta ja korjaustarpeista. Nuorisoasiainkeskus on jo omalta osaltaan tehnyt siirtopäätöksen siirtyä muualle omista ensimmäisen kerroksen tiloistaan. Hapen toimipisteen opetuksen siirto aiheuttaa paineita muulle opiston palveluverkolle, Hapen taideopetuksen 6 luokan opetukselle (3081 tuntia vuodessa) on ilmeisesti löydettävä tilat pikaisesti syksyn 2016 opetusta ajatellen.  Maunulan uudistalo tarjoaa osalle taideopetusta tiloja, mutta muutoin tavoitteena on sekä tiivistää entisestään opiston käytössä olevien tilojen käyttöä eri puolilla Helsinkiä sekä mahdollisesti vuokrata taideopetukseen soveltuvia muita tiloja.

Lisätiedot

Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi

Marko Enberg, Osastopäällikkö, puhelin: 310 88591

marko.enberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566