Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/12

 

06.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 581

Iltakouluasia: Sote- ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus

HEL 2016-002483 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan kahdennentoista (Kj/12) esityksen kaupunginhallituksen asioista kokouksen 25. asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen 5.4.2016 tekemien linjausten pohjalta valmistelu on edelleen vireillä tavoitteena uusien maakuntien perustamista edellyttävien tehtäväsiirtojen toteuttaminen siten, että uudet organisaatiot aloittavat toimintansa 1.1.2019. Samanaikaisesti voimaan tuleva rahoituslainsäädäntö valmistellaan valtion rahoitusmallin pohjalta.

Valmistelun tavoiteaikataulu on tarkentunut saadun tiedon mukaan siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos ja maakuntalakiluonnos sekä näihin liittyvät valtionosuus- ja muut lakiluonnokset tulevat lausunnoille mm. kuntiin elokuussa 2016. Hallitus julkaissee kuitenkin kesäkuussa em. lainsäädäntöuudistusten keskeisen sisällön.

Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen toimeenpanoon valmistautuminen on käynnistynyt jo lainsäädännön valmistelun aikana.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat ohjeistaneet 26.5.2016 uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun ja pyytäneet maakuntien liittoja ryhtymään alueellaan toimenpiteisiin esivalmistelun käynnistämiseksi. Valmistelu edellyttää yhteistyötä maakunnan liittojen, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien, pelastuslaitosten, keskeisten kuntayhtymien, Ely-keskusten ja TE-toimistojen yhteistyötä sekä tasapuolista ja aktiivista mukana oloa. 

Maakunnan perustamisen esivalmistelu ei korvaa eikä muuta sote-uudistuksen alueellista valmistelua tai muuta toimialakohtaista alueellista valmistelua.

Hallituksen 5.4.2016 linjauksiin sisältyvän pääkaupunkiseudun erillisratkaisun valmistelu on käynnissä pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien nimeämissä työryhmissä ja eteneminen on kytköksissä hallituksen asettamaan tavoiteaikatauluun ja uudistusten sisällöllisiin linjauksiin, jotka eivät vielä ole pääkaupunkiseudun valmistelussa käytettävissä.

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus uudistuksen valmistelutilanteesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2016 § 409

HEL 2016-002483 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

02.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Laura Kolbe ja Björn Månsson. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

07.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566