Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

06.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 582

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013–2016 seuranta

HEL 2016-006154 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Marko Karvinen. Asiantuntija ei ollut läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strategiaohjelman 2013–2016 hankeseuranta

2

Strategiaohjelma 2013–2016 mittarien seuranta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän strategiaohjelman 2013–2016 toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

Osana kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman 2013–2016 täytäntöönpanopäätöstä 20.5.2013 kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta raportoimaan strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä.  Esityslistan liitteenä 1 on strategiaohjelman täytäntöönpanopäätöksen toimenpiteiden etenemisen tilannekatsaus.

Kaupunginhallitus kehotti 20.5.2013 lisäksi talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan kaupunginhallituksen iltakoululle esityksen mittareiden seurannasta. Esityslistan liitteenä 2 on mittarit, jotka sisältyvät strategiaohjelmaan 2013–2016 (s. 31-33). Mittareita on viimeksi käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 7.12.2015.

Strategiaohjelman kaupunkitasoinen mittaaminen tapahtuu kahdella tasolla: (1) vuosittain talousarvion seurannassa mm. virasto- ja liikelaitoskohtaisilla tunnusluvuilla ja tavoitteilla ja (2) strategiakauden aikana liitteen 2 strategiaohjelman mittareilla.

Valtuustokauden strategiaohjausmalliin on sisältynyt, että kaupunginvaltuusto arvioi valtuustokauden päättävässä strategiaseminaarissa strategiaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia. Strategiaseminaarin on järjestetty tyypillisesti strategiakauden viimeisen vuoden syksyllä. Kuntalain muutoksen myötä valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun ja strategiaohjelmaa 2013–2016 toteutetaan vielä kevätkaudella 2017. Strategiakauden päättävän valtuustoseminaarin ajankohta on arvioitava muuttuneessa tilanteessa.

Kokouksessa kuullaan selostus strategiaohjelman toimenpiteiden etenemisestä ja mittaristosta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strategiaohjelman 2013–2016 hankeseuranta

2

Strategiaohjelma 2013–2016 mittarien seuranta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566