Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

06.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 567

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden puistorakentamiseen

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 06 30 10 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi, Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot

 

800 000 euroa Töölönlahden väliaikaisen puiston rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 06 30 20 Jätkäsaaren puistot

 

500 000 euroa mm. Hyväntoivonpuiston ja Selkämerenpuiston rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 06 30 30 Kalasataman puistot

 

940 000 euroa Kalasatamanpuiston rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 06 30 50 Pasilan puistot

 

150 000 euroa Konepajapuiston suunnitteluun ja rakentamiseen ja

 

alakohdasta 8 06 30 60 Kuninkaankolmion puistot

 

270 000 euroa Helene Schjerfbeckin puiston ja Taidemaalarinpuiston rakentamiseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 30.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 10 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot on talousarviossa vuodelle 2016 varattu määrärahaa kaupunginhallituksen käytettäväksi 800 000 euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 1 280 000 euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 13,33 miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2021 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 3,12 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä on meneillään Töölönlahden väliaikaisen puiston urakan loppuun saattaminen. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2016 on
2 080 000 euroa, johon tarvitaan ylitysoikeusmääräraha
1 280 000 euroa ja vuoden 2016 talousarviossa kohteeseen osoitettu määräraha 800 000 euroa.

Määrärahatarve on 800 000 euroa.

Jätkäsaari

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 20 Jätkäsaaren puistot on vuodelle 2016 varattu 500 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi rakennusvirastolla on käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 1 100 000 euroa.

Jätkäsaaren puistojen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 4,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 14,2 miljoonaa euroa.

Käynnissä olevat kohteet ovat Hyväntoivonpuiston ja Selkämerenpuiston rakentaminen sekä koira-aitauksen korjaus. Arvioitu rahankäyttö vuonna 2016 on 1 600 000 euroa, johon tarvitaan ylitysoikeusmääräraha 1 100 000 euroa ja talousarviossa kohteelle varattu määräraha
500 000 euroa.

Määrärahatarve on 500 000 euroa.

Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 30 Kalasataman puistot on vuodelle 2016 varattu 940 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi rakennusvirastolla on käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 460 000 euroa.

Kalasatamanpuiston suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 590 000 euroa. Vuosina 2017‒2026 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 8,12 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuiston rakentamista jatketaan vuonna 2016. Arvioitu käyttö vuonna 2016 on 1 400 000 euroa, johon tarvitaan ylitysoikeusmääräraha 460 000 euroa ja talousarviossa kohteelle varattu määräraha 940 000 euroa.

Määrärahatarve on 940 000 euroa.

Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 50 Pasilan puistot on vuodelle 2016 varattu 150 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Pasilan projektialueen ensimmäisen puiston Konepajanpuiston suunnittelu on käynnistynyt ja puiston rakentamisen käynnistämiseen varaudutaan loppuvuonna. Arvioitu käyttö vuonna 2016 on 150 000 euroa, joka on talousarviossa kohteelle varattu määräraha.

Määrärahatarve on 150 000 euroa.

Kuninkaankolmio

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 60 Kuninkaankolmion puistot on vuodelle 2016 varattu 270 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 60 000 euroa.

Käynnissä olevat kohteet ovat Helene Schjerfbeckin puisto ja Taidemaalarinpuisto. Puistojen rakentaminen etenee kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa. Puistojen rakentamiseen arvioidaan käytettävän vuonna 2016 yhteensä 330 000 euroa, johon tarvitaan ylitysoikeusmääräraha 60 000 euroa ja talousarviossa Kuninkaankolmion puistoihin osoitettu määräraha 270 000 euroa.

Määrärahatarve on 270 000 euroa.

Määrärahaesitys

Vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi määräraha on yhteensä 2,66 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on käytettävissä talousarvion kohdalle vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt yhteensä 2,9 milj. euron suuruiset ylitysoikeudet.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön vuoden 2016 talousarvion kohdasta 8 06 30 Projektialueiden puistot yhteensä 2,66 milj.euroa, joka jakautuu alakohdille seuraavasti:

        8 06 30 10 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot 800 000 euroa

        8 06 30 20 Jätkäsaaren puistot 500 000 euroa

        8 06 30 30 Kalasataman puistot 940 000 euroa

        8 03 30 50 Pasilan puistot 150 000 euroa

        8 03 30 60 Kuninkaankolmion puistot 270 000 euroa

Esittelijä toteaa, että projektialueiden puistojen rakentamiseen on varauduttu vuoden 2016 talousarviossa. Yhteensä 2 660 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle talousarvion kohdan 8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi eri alakohdista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 30.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 612

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2015 talousarvion alakohdasta 8 06 30 10 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi, Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot

 

4 000 000 euroa Töölönlahden puiston pohjoisosan rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 06 30 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi, Kalasataman puistot

 

810 000 euroa Kalasataman puiston rakentamiseen ja

 

alakohdasta 8 06 30 60 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi, Kuninkaankolmion puistot

 

120 000 euroa mm. Helen Schjerfbeckin puiston suunnitteluun.

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566