Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

06.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 565

Selvitys kaupunginhallitukselle Helsingissä tehtävästä työstä nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi

HEL 2016-006221 T 09 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteessä 1 olevan selvityksen Helsingissä tehtävästä työstä nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katariina Kainulainen-D'Ambrosio, asiantuntija, puhelin: 09 310 64792

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys kaupunginhallitukselle nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisytyöstä Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy tarkoittaa sellaisten väkivaltaisten tekojen ja tapahtumien ennalta estämistä, joiden tavoitteena on edistää ekstremistisiä aatteita tai ideologioita. Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy edellyttää puuttumista radikalisoitumiskehityksen varsinaisiin syihin. Tässä paikallistason toimijat ovat keskeisessä asemassa.

Riskit väkivaltaiseen radikalisoitumiseen juontavat hyvin monista seikoista. Mitään yksittäistä asiaa ei voida määritellä olevan väkivaltaisen radikalisoitumisen taustalla. Yleisesti radikalisoitumisprosessia vahvistavia syitä on todettu olevan mm. syrjäytymiseen liittyvissä tekijöissä, päihdeongelmissa, turhautumisessa yhteiskunnallisten asioiden tilaan, epäoikeudenmukaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksissa sekä rasismikokemuksissa. Edellä mainittuja piirteitä on tunnistettu kaikkien väkivaltaisen ekstremismin muotojen taustoilla, niin poliittisella ideologialla perustellussa väkivaltaisessa ekstremismissä, uskonnolla perustellussa väkivaltaisessa ekstremismissä kuin ns. yksinäisten toimijoiden kohdalla.

Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisytyö kaupungin ja sen peruspalveluiden näkökulmasta on ilmiötä tunnistavan työmallin integroimista jo tehtävään työhön.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.5.2016 (§ 469) kehottaa Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikköä valmistelemaan kaupunginhallitukselle selvityksen, jossa tuodaan esille mm. väkivaltaisen radikalisoitumisen riskit nuorten keskuudessa Helsingissä ja ne konkreettiset ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet, joilla ilmiöön tällä hetkellä puututaan.

Laaditussa selvityksessä käydään läpi niiden kaupungin eri hallintokuntien roolit ja toimet, missä nuorten väkivaltaista ekstremismiä ennalta ehkäistään. Lisäksi kerrotaan lyhyesti muiden tahojen toimista aiheen parissa. Lopuksi esitellään eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavia hankkeita.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katariina Kainulainen-D'Ambrosio, asiantuntija, puhelin: 09 310 64792

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys kaupunginhallitukselle nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisytyöstä Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566