Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

06.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 568

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin

HEL 2016-002864 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11 Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

        2 900 000 euroa Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja

        1 000 000 euroa Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 9.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuosaaren entinen kaatopaikka

Vuosaaren entinen kaatopaikka toimi Helsingin kaatopaikkana vuosina 1966‒1988. Kaatopaikalle rakennettiin 1990-luvun alkupuolella kaatopaikkakaasun sekä kaatopaikkavesien keräysjärjestelmä. Tiiviistä pintarakennetta ei tuolloin rakennettu.

Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmä ei toimi nykyisin enää kunnolla. Kunnostamisen lähtökohtana on kunnostaa alue nykylainsäädännön mukaisesti peittämällä kaatopaikka tiiviillä pintarakenteella sekä uusimalla kaasujen- ja vesien keräysjärjestelmä. Kaatopaikan kunnostamiselle on saatu ympäristölupa.

Kunnostamisen jälkeen alue voidaan ottaa virkistyskäyttöön Vuosaarenhuipun puistosuunnitelman mukaisesti. Helsingissä rakentamisen yhteydessä muodostuville kaivumaille ei ole osoittaa selkeää vastaanottopaikkaa. Ylijäämämaita on jouduttu toimittamaan useisiin etäisiin ja kapasiteetiltaan pieniin vastaanottopaikkoihin. Vuosaaren kaatopaikan kunnostamisessa voidaan hyödyntää kaupungin muista rakennuskohteista muodostuvia ylijäämämaita yhteensä noin 0,6 milj. m³. Ylijäämämaiden hyötykäytöstä saatavat säästöt meneillään olevissa kaupungin rakennushankkeissa ovat arviolta 6 milj. euroa.

Kaatopaikan kunnostamisen esivalmistelut aloitettiin vuonna 2012 maastomuotoilulla ylijäämämaita hyödyntäen. Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) allekirjoittivat 13.1.2014 sopimuksen kaatopaikka-alueeseen liittyvistä toimista ja vastuista.

Sopimukseen jälkeen on aloitettu kaatopaikan varsinainen kunnostaminen. Vuosina 2002‒2013 kaatopaikan ylläpitoon, kunnostamisen suunnitteluun ja esivalmisteluihin käytettiin yhteensä 1,1 milj. euroa. Kunnostamisen kustannukset ovat vuonna 2014 laaditun kustannusarvion perusteella kokonaisuudessaan 9,0 milj. euroa.

Vuosina 2014‒2015 kunnostamiseen käytettiin 2,1 milj. euroa. Kustannukset jakautuvat siten, että vuoden 2016 tarve on 2,9 milj. euroa. Vuosien 2017‒2019 tarpeeksi on arvioitu yhteensä 4 milj. euroa. Edellä mainituissa kustannuksissa ei ole otettu huomioon ylijäämämaiden hyötykäytöstä saatavia säästöjä.

Myllypuron entinen kaatopaikka

Myllypuron entinen kaatopaikka sijaitsee nykyisellä puistoalueella. Entisen kaatopaikan ympäristöluvan mukaiset kunnostustyöt ovat valmistuneet vuonna 2014. Alueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Kunnostetun alueen keskiosaan on rakennettu noin 20 metriä korkea ja halkaisijaltaan noin 140 metrin levyinen kartionmuotoinen täyttömäki. Kartio on rakennettu entisen kaatopaikan pilaantuneilla mailla. Jätteet on eristetty ympäristöluvan mukaisesti pystyeristysseinällä, suojakalvolla ja pintaeristyksellä. Luvassa edellytetään, että muun muassa alueelle on laadittava maisemointisuunnitelma ja pintarakenteiden valmistuttua on eristysalue ja sen ulkopuoliset kunnostetut alueet maisemoitava. Kartioratkaisu perustuu vuonna 2000 järjestettyyn kutsukilpailuun. Kilpailuvoittoon perustuvaa työtä ei muilta osin toteuteta mm. taloudellisista syistä. Alue maisemoidaan ja viimeistellään puistomaiseksi kaupunginhallituksen 29.9.2014 hyväksymän puistosuunnitelman mukaisesti.

Puiston rakentamisessa käytetään hyödyksi kaupungin muista rakennuskohteista muodostuvia ylijäämämaita yhteensä 40 000 m³. Tästä eri rakennushankkeille tulevat säästöt on arvioitu 0,6 milj. euron suuruisiksi. Alakivenpuiston rakentamiskustannukset ovat puistosuunnitelmasta laaditun kustannusarvion mukaan 2 milj. euroa. Rakentamiseen käytettiin vuosina 2014–2015 0,7 milj. euroa.

Kustannustarve vuonna 2016 on 1,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 0,2 milj. euroa. Edellä mainituissa kustannuksissa ei ole otettu huomioon ylijäämämaiden hyötykäytöstä saatavia säästöjä. Hankkeelle on myönnetty vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 100 000 euroa.

Määrärahaesitys

Rakennusvirasto esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi vuodelle 2016 Vuosaaren kaatopaikan kunnostamiseen 2 900 000 euroa ja Alakivenpuiston puistoalueen maisemointitöihin 1 000 000 euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu Vuosaaren kaatopaikan kunnostamiseen ja Myllypuron entisen kaatopaikan eli Alakivenpuiston puistoalueen maisemointiin.  Kunnostus- ja rakentamistöihin tarvittava yhteensä 3 900 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 9.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566