Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 540

Määrärahojen myöntäminen kiinteistövirastolle  esirakentamiseen liittyviin tutkimuksiin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

HEL 2016-004457 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

        90 000 euroa geoteknisiin tutkimuksiin,

alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen

        100 000 euroa Tankovainon ja Östersundomin alueiden pohjatutkimuksiin,

        120 000 euroa eräiden kaavoitettavien alueiden pohjatutkimuksiin,

        210 000 euroa Raide-Jokeriin liittyvän täydennysrakentamisen pohjatutkimuksiin,

        250 000 euroa  Malmin lentokenttäalueen pohjatutkimuksiin, 

alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

        600 000 euroa Kasarmikadun johtosiirtoihin,

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

        120 000 euroa pohjatutkimuksiin,

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen

        5 100 000 euroa maaperän puhdistamiseen,

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

        250 000 euroa pohjatutkimuksiin ja

alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen

        150 000 euroa  Pohjois-Pasilan pohjatutkimuksiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 14.4.2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaikki esityksen kustannukset ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %) ja ne perustuvat saatuihin tarjouksiin tai muihin kustannusarvioihin.

Töölönlahden esirakentaminen

Töölönlahden tutkimukset

Töölönlahden alueella aloitettiin vuonna 2015 alueen pohjasuhteiden selvittäminen lauttatutkimuksilla. Aiempi alueelta oleva maaperätieto on ollut epätarkkaa ja tutkimusverkko harva. Alueelle on sen keskeisen sijainnin ansiosta esitetty kehittämishankkeita, joiden vaatiman pohjarakentamisen edes alustavaksi arvioimiseksi on tärkeää tietää alueen pohjasuhteista nykyistä tarkemmin.

Alueelle ohjelmoitiin vuonna 2015 kaksiosainen tutkimusohjelma lauttatutkimuksia, ja ensimmäinen osa tehtiin marras-joulukuun vaihteessa. Ensimmäisen osan raportointi tehdään vuoden 2016 maaliskuussa geoteknisten laboratoriokokeiden valmistuttua.

Tutkimusten toinen osa toteutetaan vuonna 2016, ja siinä selvitetään maakerrosten ominaisuuksien lisäksi myös kalliopinnan korkeusasemaa vesialueella.

Hankkeille myönnettiin viime vuodelle 90 000 euroa investointimäärärahoja, jotka käytettiin kokonaan. Toiseen tutkimusvaiheeseen liittyvä rahoitustarve vuodelle 2016 on 90 000 euroa.

Määrärahatarve on 90 000 euroa.

Muu esirakentaminen

Östersundomin ja Tankovainon alue

Östersundomin savikolle rakennettiin vuonna 2014 koepenger, jolla ennakoidaan tulevien täyttöjen painumia. Koepenkereiden avulla saadaan suunnittelua varten huomattavasti tarkempia arvioita pehmeikköalueiden käyttäytymisestä kuin perinteisillä laskelmiin perustuvilla arvioilla.

Vuonna 2016 rakennetaan toinen koepenger painumakriittiselle alueelle. Koerakentamisen vaatimiin pohjatutkimuksiin varataan Östersundomin ja Tankovainion yhteiseen käyttöön viime vuodelta siirretty
165 000 euroa.

Tankovainiossa tehdään eteläosan katu- ja esirakennussuunnittelua varten pohjatutkimuksia sekä käynnissä olevan stabilointiurakan laadunvalvontatutkimuksia.

Kokonaistarve Östersundomin ja Tankovainion hankkeille vuonna 2016 on yhteensä 265 000 euroa. Hankkeille myönnettiin viime vuodelle
530 000 euroa investointimäärärahoja, joista jäi käyttämättä
165 000 euroa. Vuonna 2015 käyttämättä jääneen määrärahan osalta on myönnetty käyttöoikeus vuonna 2016.

Määrärahan tarve on 100 000 euroa.

Eräiden kaavoitettavien alueiden pohjatutkimukset

Kaavoitus on etenemässä myös Humallahden, Baanan, Seurasaaren uuden lauttalaiturin, Pikku Huopalahden pohjoisosan, Koskelan sairaalan, Yliskylän venesataman, Lauttasaaren Lemislahden sekä Karhunkaatajan alueiden osalta. Näillä sekä Vartiosaaren, Kivinokan ja Meilahden alueilla kaavoituksen tarpeisiin tehtävien pohjatutkimusten toteuttamista varten investointimäärärahan kokonaistarve vuodelle 2016 on 320 000 euroa.

Kokonaistarve nk. Kick off -kohteiden ja yleiskaavan pohjatutkimuksiin vuonna 2016 on yhteensä 320 000 euroa. Hankkeille myönnettiin viime vuodelle 200 000 euroa investointimäärärahoja, jotka siirretiin vuodelle 2016.

Määrärahan tarve on 120 000 euroa.

Raide-Jokeri ja siihen liittyvä täydennysrakentaminen

Valtion Raide-Jokerin rahoituksen eräänä ehtona on tiivis aikataulu. Tämä edellyttää rakennussuunnitteluvaiheen pohjatutkimusten pikaista käynnistämistä tämän vuoden aikana. Raide-Jokeriin liittyvän täydennysrakentamisen kaavoitus edellyttää myös joitakin pohjatutkimuksia Ida Aalbergin puiston alueella.  Arvioitu rahoitustarve pohjatutkimuksille vuonna 2016 on 249 000 euroa.

Vuodelle 2015 Raide-Jokerin hankkeelle myönnettiin 234 000 euron määräraha, josta jäi käyttämättä noin 39 000 euroa. Vuonna 2015 käyttämättä jääneen määrärahan osalta on myönnetty ylitysoikeus vuodelle 2016.

Määrärahan tarve on 210 000 euroa.

Malmin lentokenttäalue

Malmin lentokenttäalueella pohjavesiolosuhteet ovat korostetussa asemassa. Viereisellä Tattarisuolla pohjaveden korkeustaso tulee säilyttää. Vuoden 2015 ohjelmassa oli olemassa olevan pohjavedenpinnan havaintoverkoston ja pohjavesitietojen saattaminen ajan tasalle. Tutkimukset kohdistuivat myös turpeen esiintymisalueen selvittämiseen. Lisäksi tehtiin pohjatutkimuksia alueen itäreunassa, joka ei kuulu lentotoiminnan piiriin ja jonne ei ole pääsyrajoituksia.

Tärkeimmät tavoitteet, joita vuoden 2016 tutkimuksilla selvitetään, ovat sulfidisavien esiintyminen, turpeen esiintyminen, sivusiirtymät täyttömäellä, yksittäisten erikoisten kairaustulosten oikeellisuuden varmistaminen (lyhyitä kairauksia paksulla savikolla) sekä täydentävät tutkimukset kartanon etelä- ja pohjoispuolella, jossa kaavarunkoa on muutettu.

Lisäksi alueella tehdään täydentäviä tutkimuksia alueellisen kattavuuden parantamiseksi. Kokonaistarve Malmin lentokenttäalueen hankkeille vuonna 2016 on yhteensä 300 000 euroa. Hankkeille myönnettiin viime vuodelle 150 000 euroa investointimäärärahoja, joista jäi käyttämättä 50 000 euroa. Vuonna 2015 käyttämättä jääneen määrärahan osalta on myönnetty käyttöoikeus vuonna 2016.

Määrärahan tarve on 250 000 euroa.

Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

Kasarmikadun johtosiirrot

Helsingin kaupunki myi Kasarmikadulla ja Pohjoisella Makasiininkadulla sijaitsevat tontit (91-3-48-2 ja 91-3-48-7) ja niillä olevat rakennukset Kiinteistö Oy Kasarminkatu 21:lle yli 20 miljoonan euron hintaan. Tonteille toteutetaan toimistorakennus, jonka laajuus on 16 864 k-m².

Kaupan sopimusehtojen mukaan kaupunki vastaa kustannuksista, joita aiheutuu rakentamisen edellyttämistä kunnallistekniikan siirroista, pilaantuneiden maiden kunnostuksesta ja purkujätteestä yllättäen löytyvistä haitta-aineista. Jotta tonteilla olevat rakennukset voidaan purkaa ja uusi toimistotalo rakentaa, joudutaan katualueella siirtämään useita johtoja. Pilaantuneita maita tai kaupungille kuuluvia haitta-ainepitoisia purkujätteitä ei ole löytynyt.

Kyseiseen purkuun ja rakentamiseen liittyvät kunnallistekniikan siirrot ovat erittäin vaikeita toteuttaa, koska Kasarminkatu on ahdas, sen on oltava koko ajan liikennöitävissä ja siellä on runsaasti erilaista kunnallistekniikkaa.

Kiinteistövirasto on em. vuoksi palkannut konsultin valvomaan työn suunnittelua ja toteutusta. Rakennuttajan ja konsultin kustannusarvion mukaan kunnallistekniikan siirtojen ja valvonnan kustannukset ovat noin 600 000 euroa.

Määrärahan tarve on 600 000 euroa.

Länsisataman esirakentaminen

Länsisatama ja Telakkaranta

Jätkäsaari ja Hernesaari ovat pääosin merestä täytöllä muodostettua maa-aluetta.  Täyttäminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa eikä tarkkaa dokumenttitietoa pohjasuhteista ole olemassa. Jätkäsaaren osalta ajankohtaista vuonna 2016 on Ahdinaltaan meritäyttöjen ja niihin liittyvien vesirakenteiden suunnittelu ja niihin liittyvät lauttatutkimukset. Lisäksi ajankohtaisia ovat Atlantinkadun sillan lisäpohjatutkimukset, Jätkäsaaren louhepenkereen seulonnan ja murskauksen yhteydessä tehtävien maamassojen siirrosta aiheutuvat painumamittaukset sekä alueen koerakentaminen. Lisäksi on varauduttu Jätkäsaaren rannan lisäruoppausten ja Länsisataman asemakaava-alue 6:n Melkinlaiturin kunnostuksen suunnitteluun ja muuta kaavoitusta varten tehtäviin pohjatutkimuksiin myös Hernesaaressa.

Länsisataman ja Telakkarannan rahoitustarve vuonna 2016 on
602 000 euroa. Vuodelle 2015 Länsisataman hankkeelle myönnettiin 792 000 euron määräraha, josta jäi käyttämättä noin 482 000 euroa. Vuonna 2015 käyttämättä jääneen määrärahan osalta on myönnetty käyttöoikeus vuonna 2016.

Määrärahan tarve on 120 000 euroa.

Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus

Kalasataman pilaantuneen maan kunnostaminen

Kalasataman pilaantunutta maaperän kunnostusta jatketaan alueen purkutöiden, esirakentamisen ja varsinaisen rakentamisen yhteydessä. Kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa alueen korttelialueiden pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Verkkosaaren eteläosan asemakaava-alueen pilaantuneen maan puhdistuksen arvioidaan maksavan tänä vuonna noin 6,9 milj. euroa ja Sompasaaren asemakaava-alueen 600 000 euroa. Lisäksi Kalasatamassa tutkitaan ja kunnostetaan useita muita alueita kuten Kalasataman keskusta, Capellan kortteleita ja Suvilahden sähköjakeluaseman tonttia. Näiden pienempien kohteiden kustannukset ovat yhteensä noin 500 000 euroa.

Vuonna 2016 Kalasataman alueen puhdistamiseen tarvitaan yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, josta ylitysoikeutena on saatu noin
2,9 miljoonaa euroa.

Määrärahan tarve on siten 5 100 000 euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

Kruunuvuorenranta ja Kruunusillat

Vuonna 2015 pohjatutkimukset Kruunuvuorenrannassa painottuivat Haakoninlahden rantoihin ja Kruunusiltojen osalta länsipäähän eli Hakaniemen, Hanasaaren ja Sompasaaren alueille. Vuoden 2016 aikana kenttätutkimukset painottuvat Haakoninlahden länsirantaan, Kruunuvuoren osa-alueelle sekä siltayhteyden länsipäähän. Pohjatutkimukset Haakoninlahden ranta-alueilla palvelevat rantarakenteiden suunnittelua ja Kruunuvuoressa alueen infrarakentamista.

Arvioitu rahoitustarve pohjatutkimuksille vuonna 2016 on 400 000 euroa. Vuodelle 2015 Kruunuvuorenrannan hankkeelle ja siltayhteyden hankkeille myönnettiin 550 000 euroa investointimäärärahoja, joista käytettiin 400 000 euroa. Vuodelle 2016 siirtyvä 150 000 euroa käytetään Laajasalon siltayhteyden tutkimuksiin. Haakoninlahden osuus on 100 000 e ja Kruunuvuoren 50 000 euroa ja siltojen 100 000 euroa.

Määrärahan tarve on 250 000 euroa.

Pasilan esirakentaminen

Pohjois-Pasila (Maaliikennekeskus ja Postin alue)

Maaliikennekeskuksen alueelle on laadittu kaavaluonnos. Maaliikennekeskuksen ja Postin alueelta on kuitenkin erittäin vähän olemassa olevaa pohjatutkimustietoa. Alueen kaavoituksen eteneminen sekä esi- ja infrarakentamisen suunnittelu edellyttää pohjatutkimuksia.

Määrärahan tarve on 150 000 euroa.

Määrärahaesitys

Kiinteistövirasto esittää yhteensä 6,99 milj. euroa määrärahaa, joka jakautuu geotekninen osaston tarvitsemiin eri alueiden erirakentamiseen liittyviin tutkimuksiin yhteensä 1,29 milj. euroa ja tonttiosaston tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen yhteensä 5,70 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu kiinteistöviraston esittämiin määrärahatarpeisiin. Määrärahat tulisi myöntää talousarviokohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi ei alakohdilta

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 14.4.2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566