Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 527

V 15.6.2015, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen

HEL 2016-005733 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

 

Euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi

- 3 490 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset,kiinteistölautakunnan käytettäväksi

+ 3 490 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueidenkäyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

- 2 500 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

- 1 500 000

8 09 14

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Opetusvirasto

+ 4 000 000

 

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Investointiosan määrärahojen siirtäminen

Määrärahoja esitetään siirrettäväksi toimintavuoden aikana esiin tulleiden perusteltujen muuttuneiden määrärahatarpeiden vuoksi kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarvion kokonaisinvestointitason puitteissa.

Kruunuvuorenrannan Koirasaaren maankäyttösopimusjärjestelyt

Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 § 174 oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Laajasalon Kruunuvuorenrannan alueella sijaitsevan kiinteistön 91-412-1-252 omistajan, St 1 Oy:n (jäljempänä St 1)ja sen konserniyhtiön Keele Oy:n (jäljempänä Keele) kanssa esityksen liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

St 1:n ja kaupungin välisen sopimuksen mukaan, jossa St 1 osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin suorittamalla kaupungille 2 630 000 euron suuruisen maankäyttökorvauksen ja luovuttaa korvauksetta kaupungille yhteensä noin 7 335 m²:n suuruiset yleiset alueet.

Korvauksesta suoritetaan 840 000 euroa rahana ja 1 790 000 euroa luovuttamalla kaupungille tontinosa, yleisiä ja vesialueita tältä ja viereiseltä asemakaava-alueelta.

Kruunuvuorenrannan Koirasaaren alueen asemakaava nro 12311 on saanut 13.5.2016 lainvoiman. Rahakorvaus tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaava on saanut lainvoiman tai vastaavanlaiselle rakentamiselle tai sen osalle on myönnetty poikkeamispäätös. Maanluovutus tapahtuu osan II aluejärjestelyä koskevien lopullisten luovutuskirjojen allekirjoittamisella. Kaupungille maakäyttökorvauksena tapahtuva tontinosan luovutus on talousarviovaikutteinen maanhankintaa vastaava investointimeno.  

Kiinteistölautakunta päätti 11.02.2016 § 61 esittää, että kaupunginhallitus osoittaisi kiinteistölautakunnalle kiinteistöjärjestelyjen toteuttamiseksi tarvittavan 1 790 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Vuoden 2016 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi on varattu 6,5 milj. euroa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarviokohdalta jää käyttämättä runsaat
4 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi siirtää 1 790 000 euroa talousarvion kohdalta                   8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi kohtaan      8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

Laakson tontinmyyntiin liittyvät kiinteistöjärjestelyt

Kaupunginhallitus päätti 16.5.2016 oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f:n täysin omistamalle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle 18 kaupunginosan korttelin nro 18627 asuinkerrostalotontin nro 1 (p-a noin 2 114 m², os. Tilkanvierto 4) 6,4 milj. euron kauppahinnalla esityksen liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kauppahinnasta 1,7 miljoona euroa maksetaan kaupantekohetkellä ja 4,7 miljoonaa euroa 31.12.2017 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti 6.8.2012 § 826 varata myytäväksi esitetyn tontin 18627/1 hakijoille 31.12.2014 asti. Varauspäätöksessä todetaan, että tuleva tontti tullaan luovuttamaan omistusoikeudella varauksensaajalle tai tämän määräämälle luovutusajankohdan käyvästä hinnasta siten, kun siitä erikseen myöhemmin päätetään. Varauspäätöksen mukaan tarkoitus on suorittaa luovutus vaihtona siten, että varauksensaajan Östersundomissa sijaitsevat rantakiinteistöt siirtyvät kaupungille. Varausta on sittemmin jatkettu niin, että nyt voimassa oleva varaus on voimassa kuluvan vuoden loppuun asti.

Varauspäätöksen perusteella varauksensaajan kanssa on neuvoteltu kiinteistöjärjestely, jossa kaupunki myy varatun tontin varauksensaajan omistamalle yhtiölle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle 6,4 miljoonan euron kauppahinnasta ja varauksensaaja puolestaan myy kaupungille Östersundomissa sijaitsevat yhteispinta-alaltaan noin 1,9 ha:n suuruiset kolme kiinteistöä 1,7 miljoonan euron kauppahinnasta.

Kiinteistölautakunta päätti 21.4.2016 § 171 neuvottelutuloksen mukaisesti ostaa varauksensaajalta mainitut Östersundomin tilat, ja esitti samalla, että Laaksosta varattu asuinkerrostalotontti myytäisiin vastaavasti varauksensaajalle.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää, että kiinteistölautakunnalle osoitetaan kiinteistölautakunnan ehdollisesti hyväksymän kaupan toteuttamiseksi tarvittava 1,7 miljoonan euron määräraha.

Määrärahaa tulisi siirtää 1 700 000 euroa talousarvion kohdalta
8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi kohtaan
8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

Opetuksen digitalisaatio-ohjelman käynnistäminen

Vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien 2016−2018 taloussuunnitelmassa todetaan, että opetusvirastossa käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä hanke. Valtuuston päätöksen mukaan ensi vaiheessa toteutetaan koulutuksen ja oppimisen digistrategia, jonka valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan kevään 2016 aikana. Strategia ja toimenpidesuositukset tuodaan opetuslautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen.

Opetusvirasto on kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen käynnistänyt opetuksen digitalisaatio-ohjelman valmistelun yhdessä opetuslautakunnan kanssa. Opetuslautakunta on 31.3.2016 § 51 esittänyt kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi esityksen liitteenä olevan opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016−2019 ja siihen liittyvät määrärahatarpeet, ja että kaupunginhallitus seuraisi ohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain.

Kaupunginhallitus on vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin käsittelyn yhteydessä 4.4.2016 § 297 edellyttänyt, että opetuksen digiloikka ja sen määrärahat tuodaan esityksenä kaupunginhallitukseen.

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto on 4.4.2016 § 9 merkinnyt tiedoksi opetuksen digitalisaation tilannekatsauksen ja toivonut päätöksessään kaupunginhallituksen varmistavan opetusviraston digiloikan toteuttamisen suunnitellussa aikataulussa.

Opetuslautakunta on arvioinut ohjelman kokonaiskustannukseksi
37 milj. euroa ja esittänyt vuoden 2016 lisämäärärahatarpeeksi
9 milj. euroa, josta 8,5 milj. euroa on investointeja.

Jatkovalmistelussa ohjelman käynnistämisen investointitarve vuonna 2016 on tarkentunut 4 milj. euron suuruiseksi. Digitalisaatio-ohjelman käynnistäminen ja ohjelman toteuttaminen rahoitetaan opetusviraston irtaimen omaisuuden perushankintaan osoitetuilla määrärahoilla.

Talousarvion kohdalla 8 01 02, Esirakentaminen ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi käytettävissä olevista 92 milj. euron määrärahoista arvioidaan ensimmäisen ennusteen mukaan jäävän käyttämättä vajaat 40 milj. euroa hankkeiden siirryttyä myöhäisempään ajankohtaan. Myöhentymiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten lupaedellytysten ja asemakaavallisten edellytysten viivästyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on myös sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Määrärahaa tulisi siirtää 2 500 000 euroa talousarvion kohdasta
8 01 02, Esirakentaminen ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi irtaimen omaisuuden perushankintoihin kohtaan 8 09 14, Opetusvirasto. Täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus osoittaa määrärahan siirrettäväksi talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen, joka on tarkoitettu projektialueiden ulkopuolisiin esirakentamiskohteisiin.

Muuhun pääomatalouteen sisältyvään talousarviokohtaan 8 29 04, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi varattua 2,5 milj. euroa ei ennusteen mukaan tarvita kokonaisuudessaan vuoden 2016 kehittämishankkeisiin.

Määrärahaa tulisi siirtää 1 500 000 euroa talousarvion kohdasta
8 29 04, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi irtaimen omaisuuden perushankintoihin kohtaan 8 09 14, Opetusvirasto.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Opetusvirasto

Kaupunginkanlsia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566