Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 546

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2016-005219 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,

        oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston tekemään osakassopimusluonnokseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja

        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan muutetun osakassopimuksen kaupungin puolesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HUS

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista noin 30 %. Yhtiön suurin omistaja on Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), jonka omistusosuus on noin 61 %. Yhtiön muut keskeiset omistajat ovat Espoon kaupunki sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea).

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2015 noin 17,2 miljoonaa euroa, josta kaupungin palvelutilauksia yhteensä noin 5 miljoonaa euroa eli noin 29 %.

Helsingin kaupungin Helsingin Tekstiilipalvelut -liikelaitoksen toiminta siirrettiin osaksi HUS:n omistaman Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimintaa 1.1.2009 lukien. Siirtoon liittyen kaupunki ja HUS tekivät yhtiön omistajien välisen osakassopimuksen.

Vuonna 2015 HUS myi 270 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakettaan Carealle. Carean kokonaan omistama Kastek Oy ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy päättivät Kastek Oy:n tekstiilihuoltotoimintojen siirtämisestä 1.1.2016 alkaen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimin-noiksi.

Omistusjärjestelyjen myötä on tarve päivittää Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakasopimusta. Keskeiset muutokset voimassa olevaan osakassopimukseen ovat yhtiön muiden osakkeenomistajien ottaminen sopimusosapuoliksi sekä sopimukseen sisältyvän yhtiön palvelujen käyttöä koskevan sitoumuksen pidentäminen. Lisäksi päivitetystä osakassopimuksesta on poistettu viittaukset 1.1.2009 voimaan tulleeseen Helsingin Tekstiilipalvelut -liikelaitoksen yhdistämiseen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toiminnan kanssa.

Päivitetyssä osakassopimuksessa osakkeenomistajat sitoutuvat jatkamaan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n palvelujen käyttöä vuoden 2016 lopusta 31.12.2018 saakka siten, että yhtiön käytettävissä oleva kapasiteetti on mahdollisimman hyvin kokonaan käytetty.

Osakassopimuksen muuttaminen on palvelujen käyttöön sitoutumista koskevilta osiltaan valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

HUS:n hallitus on 9.5.2016 omalta osaltaan päättänyt osakassopimuksen muuttamisesta luonnoksen mukaisesti.

Päätös perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HUS

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.05.2016 § 76

HEL 2016-005219 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

        hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,

        oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston tekemään osakassopimusluonnokseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja

        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan muutetun osakassopimuksen kaupungin puolesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566