Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 539

Helsingin kaupungin liittyminen Climate KIC Nordic –verkoston jäseneksi

HEL 2016-005308 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        että Helsingin kaupunki liittyy määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun Climate KIC Nordic –verkoston jäseneksi kesäkuun alusta 2016 alkaen siten, että verkostosta eroaminen on mahdollista milloin tahansa neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla.

        että verkoston vuotuinen jäsenmaksu 12 500 euroa maksetaan talousarvion kohdalta 13906 Jäsenmaksut (kanslian käytettäväksi, kustannuspaikka 10000730)

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Climate KIC Nordic

Climate KIC on yksi viidestä Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) hallinnoimasta Knowledge Innovation Communitysta, joiden tarkoituksena on tuottaa Eurooppaan kestävää kasvua. Climate KIC on ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sen vaikutuksiin sopeutumista edistävä innovaatioverkosto, joka tuottaa myös taloudellista hyötyä. Se on perustettu 2010.

Toiminnan tavoitteena on luoda innovaatiokumppanuuksia, joissa julkishallinnon, tutkimuksen, yritysmaailman ja korkeakoulujen osaaminen yhdessä synnyttää uutta liiketoimintaa. Climate KIC Nordic sijaitsee Kööpenhaminassa ja verkostossa ovat mukana mm. Kööpenhaminan, Göteborgin ja Malmön kaupungit, Aalto-yliopisto, Technical University of Denmark ja Chalmersin yliopisto sekä useita yrityksiä. Climate KIC Nordic tarjoaa cleantech –alan start-upeille kiihdyttämötoimintaa, rahoitusta sekä yhteistyöhankkeita partnereiden välillä.

Baltic Development Forum (BDF)

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan (Khs 7.12.2015) ehdotettaessa liittymistä uuteen järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Järjestöistä eroamisesta päättää viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Helsingin kaupungin on tarkoitus luopua Baltic Development Forum –järjestön jäsenyydestä vuoden 2017 alusta.

Baltic Development Forum perustettiin 1998 ja sen tavoitteena oli tuoda yhteen politiikan, tutkimuksen, median ja korkeakoulujen edustajat luomana edellytyksiä tiiviimmälle yhteistyölle Itämeren alueella. Järjestön jäseninä ovat mm. Ulkoministeriö, Norden, Euroopan Investointipankki, Tukholman, Hampurin ja Turun kaupungit ja useita yrityksiä.

Vuodesta 2009 asti Itämeren alueella on ollut EU:n makroaluestrategia, joka tuo yhteen alueen valtiot, kunnat ja monet muut toimijat sekä EU komission. Strategian toteuttamiseksi on luotu 13 prioriteettialueen kattava laaja toimenpideohjelma, jossa Suomi on hyvin aktiivisesti mukana. Makroaluestrategian vuoksi BDF:n toiminnalle ei ole enää Helsingin näkökulmasta tarvetta.

BDF:n tämänvuotisen jäsenmaksun 7 500 euroa Helsingin kaupunki joutunee maksamaan, sillä järjestön sääntöjen mukaan eroaminen ei enää onnistu vuoden 2016 osalta, mutta vuoden 2017 osalta se on tällä päätöksellä mahdollista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Elinkeino-osasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566